แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)    คำอธิบายแผนภาพ
วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560
 
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์