ดาวน์โหลด
โปสเตอร์ส่งสุขปีใหม่ 58 ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
โปสเตอร์วันพ่อ ๕ ธันวาคม โปสเตอร์งานนิทรรศการร.7
ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2 โปสเตอร์รณรงค์งดปลูกข้าวนาปรัง "(สม)เหตุ (สม)ผลงดทำนาปรัง"
รางวัลแห่งความภูมิใจ โลโก้ 112 ปี(psd)  คัตเอาต์ 112 ปี โครงสร้างกรมชลประทาน