คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม THAICID

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการ THAICID ( นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน)
Document

กล่าวเปิดงาน โดย ประธาน THAICID ( นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน)
Document

บรรยายพิเศษ : ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ THAICID ในประเทศไทย
โดย ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 เสียงบรรยาย   Document

บรรยายพิเศษ : นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน THAICID
โดย นายวสันต์ บุญเกิด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
 เสียงบรรยาย   Document

Panel Discussion ในหัวข้อ : THAICID ในมุมมองของนักวิชาการรุ่นใหม่ และความคาดหวังในอนาคต      
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. ณัฏฐา หังสพฤกษ์      

 • รศ.มนตรี ค้ำชู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •      
 • รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
 •      
 • รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 •      
 • นายฉัตรชัย บุญลือ ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
 •      
   เสียงบรรยาย

  ----------------------------------------------------
  บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย เอกสารประกอบการสัมมนา Document