คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID)
จัดประชุมสามัญประจำปี 2562           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 มีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (ประธานคณะกรรมการ THAICID) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน) รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายประยุทธ์ ไกรปราบ (กรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมด้วย กรรมการจากกรมชลประทานและกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายธนา สุวัฑฒน (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) นายสถิระ อุดมศรี (กรมพัฒนาที่ดิน) ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์ (กรมการข้าว)ว่าที่ ร้อยตรี อาณัติ หุ่นหลา (กรมส่งเสริมการเกษตร) นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) นายอดิศร กิจขยัน (สำนักงบประมาณ) นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) นายพงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ.ดร. ธนันท์ ชุบอุปการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) นายวสันต์ บุญเกิด (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) นางนันทวรรณ ยิ้มแย้ม (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ (รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน) เลขาธิการ THAICID นายสุรัช ธนูศิลป์ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ) รองเลขาธิการ THAICID พร้อมด้วยคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID คณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ THAICID คณะอนุกรรมการ INWEPF และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 40 ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ข้อสรุปการประชุม :

 • รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
 • ผลการดำเนินงานของ THAICID และ INWEPF ปี 2562
 • การประชุม 9th International Mico Irrigation Conference ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ เมืองเอารังคาบาด รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย
 • การประชุมวิชาการ 12th THAICID National Symposium และสัปดาห์เครือข่าย.THAICID.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ (THAICID-NWIKS 2019) ประจำปี 2562 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562
 • การประชุม PAWEES – INWEPF International Conference 2018 in Nara, The 15th INWEPF Steering Meeting โดยทาง Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ของประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น
 • การประชุม Task Force Meeting เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 • การประชุมคณะอนุกรรมการ INWEPF THAI ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
 • การประชุมคณะทำงาน Working Group จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และ 15 พฤษภาคม 2562
 • งานวิจัยการทำนาโดยวิธีเปียกสลับแห้ง
เรื่องเพื่อพิจารณา มีมติเห็นชอบในหลักการ คือ
 • เห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของ THAICID และ INWEPF ปี 2562
 • เพิ่มกิจกรรมการขอเข้า Thai-Journal Citation Index Centre เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID
 • การจัดประชุมวิชาการ THAICID ในรูปแบบของการฉลองครบรอบ 70 ปี
 • ทบทวนคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID
 • มอบหมายคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID ตั้งเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปร่วมนำเสนอบทความในการประชุมต่างประเทศ
 • จัดทำเครื่องมือหรือช่องทางในการแปลภาษา ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย
 • อนุมัติในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Working Group 2 และพิจารณาสถานที่จัดให้เหมาะสม เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
 • การเพิ่มช่องทางเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของ THAICID ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน
 • การสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกพันธุ์ข้าวที่มีชื่อของไทย
 • การตระหนักถึงเรื่องการประหยัดใช้น้ำในการปลูกข้าว
 • การให้ความสำคัญเรื่อง Green Structure
 • การเปิดโอกาสให้ Young Professional และกลุ่มเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมงานทางด้านวิชาการมากขึ้น

รายงานการประชุมฯ