คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

การประชุมทางวิชาการ  9th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

"Irrigation and Drainage in a Changing World : Challenges and Opportunities for Global Food Security"

     คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับกรมชลประทาน และหน่วยงานมหาวิทยาลัย รวม ๑๒ หน่วยงาน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 9th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องทิพวรรณ บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หัวข้อ “Irrigation and Drainage in a Changing World : Challenges and Opportunities for Global Food Security”

     โดยนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย (รองประธาน THAICID) นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ (รองเลขาธิการ THAICID) นายวัชระ เสือดี (ผู้แทนประธานคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID) นายวสันต์ บุญเกิด (ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID), นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (อดีตรองประธาน ICID และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมการประชุม พร้อมวิทยากรรับเชิญ จำนวน ๓ ท่าน ผู้นำเสนอบทความจำนวน ๖ ท่าน จากบทความทั้งหมด ๒๓ บทความ และผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๓๒ หน่วยงาน กว่า ๒๔๐ คน

     ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการจากผู้เสนอบทความ สำนักงานเลขาธิการ THAICID และภาคเอกชน การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่านสามารถ Download Power Point Presentation (PDF) ได้ที่ www.rid.go.th/thaicid