คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

สรุปผล การจัดประชุมวิชาการ 8th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

1. ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ 8th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. หัวข้อหลักการประชุม : "Using 21st Century Technology to Better Management of Irrigation, Drainage and Flood in Thailand"
3. ประธานเปิดการประชุม : รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ผู้กล่าวรายงาน : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทาน
5. Keynote Speakers : รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ
(ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการ กบอ.)
บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและทิศทางเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีศตวรรษที่ 21
เพื่อการบริหารจัดการ การชลประทาน การระบายน้ำและอุทกภัยในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น"
: นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์
(Vice President of ICID และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ )
บรรยายพิเศษเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา"
: Mr.Kimio Takeya (JICA HQ)
บรรยายพิเศษเรื่อง "Disaster Risk Reduction (DRR), Initiative for the world = Linking DRR to Sustainable Development"
นอกจากนี้แล้วมีผู้เสนอบทความและนำเสนอบนเวทีการประชุมวิชาการ จำนวน 6 บทความ
6. นิทรรศการ : ด้านนอกห้องประชุมห้องทิพวรรณ์บอลรูม ชั้น L จัดนิทรรศการ
ประกอบด้วย
- การแสดงนิทรรศการจากบริษัท LOXLEY, DHI, SonTek
- การแสดงโปสเตอร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 7 โปสเตอร์
7. ผู้เข้าร่วมประชุม : มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 218 คนจากหน่วยงานภายในประเทศจำนวน 30 หน่วยงาน
8. สำหรับการประเมินความพอใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จากแบบสอบถามที่ตอบและส่งจำนวน 95 ชุด มีผลการสำรวจดังนี้
   1) การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเช้า)
     1.1) ความสนใจของหัวข้อ และเนื้อหาการสัมมนาทางวิชาการ
           ดีมาก ร้อยละ 44.21 ดี ร้อยละ 55.79 พอใช้ ร้อยละ - น้อย ร้อยละ -
     1.2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ดีมาก ร้อยละ 47.37 ดี ร้อยละ 52.63 พอใช้ ร้อยละ - น้อย ร้อยละ -
     1.3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนาแต่ละหัวข้อ
ดีมาก ร้อยละ 21.05 ดี ร้อยละ 66.32 พอใช้ ร้อยละ 12.63 น้อย ร้อยละ -
   2) การสัมมนาทางวิชาการ (ภาคบ่าย)
     2.1) ความสนใจของหัวข้อ และเนื้อหาการสัมมนาทางวิชาการ
ดีมาก ร้อยละ 32.63 ดี ร้อยละ 65.26 พอใช้ ร้อยละ 2.11 น้อย ร้อยละ -
     2.2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ดีมาก ร้อยละ 31.58 ดี ร้อยละ 67.37 พอใช้ ร้อยละ 1.05 น้อย ร้อยละ -
     2.3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนาแต่ละหัวข้อ
ดีมาก ร้อยละ 21.05 ดี ร้อยละ 71.58 พอใช้ ร้อยละ 7.37 น้อย ร้อยละ -
   3) เกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการ
     3.1) เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการประชุม
ดีมาก ร้อยละ 45.26 ดี ร้อยละ 51.58 พอใช้ ร้อยละ 3.16 น้อย ร้อยละ -
     3.2) สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม
ดีมาก ร้อยละ 46.32 ดี ร้อยละ 51.58 พอใช้ ร้อยละ 2.11 น้อย ร้อยละ -
     3.3) ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ประชุม
ดีมาก ร้อยละ 27.37 ดี ร้อยละ 50.53 พอใช้ ร้อยละ 21.05 น้อย ร้อยละ 1.05
     3.4) รสชาติและคุณภาพอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
ดีมาก ร้อยละ 21.05 ดี ร้อยละ 57.89 พอใช้ ร้อยละ 21.05 น้อย ร้อยละ -
     3.5) การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ดีมาก ร้อยละ 26.32 ดี ร้อยละ 65.26 พอใช้ ร้อยละ 7.37 น้อย ร้อยละ 1.05
   4) อื่นๆ
     4.1) ความเหมาะสมของการจัดสัมมนา
ดีมาก ร้อยละ 25.26 ดี ร้อยละ 66.32 พอใช้ ร้อยละ 8.42 น้อย ร้อยละ -
     4.2) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดสัมมนา
ดีมาก ร้อยละ 24.21 ดี ร้อยละ 62.11 พอใช้ ร้อยละ 11.58 น้อย ร้อยละ 2.11
   5) ภาพรวม การประชุมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก ร้อยละ 22.11 ดี ร้อยละ 75.79 พอใช้ ร้อยละ 2.11 น้อย ร้อยละ -
   6) ความสนใจเข้าร่วมประชุมในปีหน้า
      สนใจเข้าร่วม ร้อยละ 98.95  ไม่สนใจเข้าร่วม ร้อยละ 1.05   ไม่แน่ใจ ร้อยละ -  NO VOTE ร้อยละ -
9. ปัญหาและอุปสรรค : -