คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

ภาพบรรยากาศงานวันประชุมทางวิชาการ
7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
 

 


 


 

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ 7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี หัวข้อ “Sustainable Development of Drainage and Flood Management” โดยมี รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ (ประธาน THAICID), นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ (เลขาธิการ THAICID), นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ (ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ), ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองเลขาธิการ THAICID เข้าร่วมการประชุม พร้อมวิทยากรรับเชิญ, แขกรับเชิญ, ผู้ส่งบทความ และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 30 หน่วยงาน กว่า 200 คน การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี