คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

สรุปผล การจัดประชุมวิชาการ 6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

1. ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ 6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
21 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
2. หัวข้อหลักการประชุม : Integrated Water Resources Management towards Food Security and Sustainability
3. ประธานเปิดการประชุม : รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ผู้กล่าวรายงาน : นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
5. Keynote Speakers : นายมนตรี คงตระกูลเทียน
บรรยายพิเศษเรื่อง
ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความยั่งยืนในการผลิตอาหาร
: Dr. Mukand K.Babel , Associate Professor at AIT
บรรยายพิเศษเรื่อง
Water Scarcity & Food Security Challenges in Water–Food–Energy Nexus
: นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ , Vice President of ICID
บรรยายพิเศษเรื่อง
Natural Disasters : A Threat to Water Resources Management
นอกจากนี้แล้วมีผู้เสนอบทความและนำเสนอบนเวทีการประชุมวิชาการจำนวน ๘ บทความ
6. นิทรรศการ : ด้านนอกหอประชุมชูชาติ กำภู จัดนิทรรศการประกอบด้วย
- การแสดงนิทรรศการโปสเตอร์จำนวน 15 โปสเตอร์
- การสาธิตอุปกรณ์ทางด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
  (Irrigation Modernization Technology) จากบริษัทต่างประเทศ 2 บริษัท
- การสาธิต E – Glossary on Irrigation and Drainage
7. ผู้เข้าร่วมประชุม : มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 277 คนจากหน่วยงานภายในประเทศจำนวน 39 หน่วยงาน
8. สำหรับการประเมินความพอใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จากแบบสอบถามที่ตอบและส่งจำนวน 144 ชุด มีผลการสำรวจดังนี้
1) การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเช้า)
  1.1) ความสนใจของหัวข้อ และเนื้อหาการสัมมนาทางวิชาการ
       ดีมาก ร้อยละ 26.09ดี ร้อยละ 66.96
      พอใช้ ร้อยละ 6.09น้อย ร้อยละ 0.87
  1.2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
      ดีมาก ร้อยละ 29.57ดี ร้อยละ 64.35
      พอใช้ ร้อยละ 5.22น้อย ร้อยละ 0.87
  1.3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนาแต่ละหัวข้อ
      ดีมาก ร้อยละ 13.04ดี ร้อยละ 67.83
      พอใช้ ร้อยละ 15.65น้อย ร้อยละ 3.48
2) การสัมมนาทางวิชาการ (ภาคบ่าย)
  2.1) เลือกห้องที่ท่านเข้าฟังบรรยาย
       ดีมาก ร้อยละ 24.65ดี ร้อยละ 61.27
       พอใช้ ร้อยละ 13.38 น้อย ร้อยละ 0.70
   2.2) ความสนใจของหัวข้อ และเนื้อหาการสัมมนาทางวิชาการ
       ดีมาก ร้อยละ 19.72ดี ร้อยละ 66.90
      พอใช้ ร้อยละ 13.38น้อย ร้อยละ -
  2.3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
      ดีมาก ร้อยละ 16.90ดี ร้อยละ 69.72
      พอใช้ ร้อยละ 13.38น้อย ร้อยละ -
   2.4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนาแต่ละหัวข้อ
       ดีมาก ร้อยละ 11.27ดี ร้อยละ 64.79
      พอใช้ ร้อยละ 19.01น้อย ร้อยละ 4.93
3) เกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการ
   3.1) เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการประชุม
       ดีมาก ร้อยละ 22.38ดี ร้อยละ 51.05
       พอใช้ ร้อยละ 18.88 น้อย ร้อยละ 7.69
  3.2) สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม
      ดีมาก ร้อยละ 30.07ดี ร้อยละ 60.84
      พอใช้ ร้อยละ 9.09 น้อย ร้อยละ -
  3.3) ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ประชุม
       ดีมาก ร้อยละ 17.48ดี ร้อยละ 65.73
      พอใช้ ร้อยละ 12.59น้อย ร้อยละ 4.20
  3.4) รสชาติและคุณภาพอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
       ดีมาก ร้อยละ 12.59ดี ร้อยละ 62.96
      พอใช้ ร้อยละ 14.81น้อย ร้อยละ 9.63
  3.5) การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประสานงาน
       ดีมาก ร้อยละ 16.43ดี ร้อยละ 52.86
      พอใช้ ร้อยละ 26.43น้อย ร้อยละ 4.29
4) อื่นๆ
  4.1) ความเหมาะสมของการจัดสัมมนา
       ดีมาก ร้อยละ 10.22ดี ร้อยละ 69.34
      พอใช้ ร้อยละ 18.25น้อย ร้อยละ 2.19
  4.2) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดสัมมนา
       ดีมาก ร้อยละ 8.15 ดี ร้อยละ 68.89
      พอใช้ ร้อยละ 19.26น้อย ร้อยละ 3.70
5) ภาพรวม การประชุมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์
       ดีมาก ร้อยละ 12.69ดี ร้อยละ 73.88
       พอใช้ ร้อยละ 11.94น้อย ร้อยละ 1.49
6) ความสนใจเข้าร่วมประชุมในปีหน้า
      สนใจเข้าร่วม ร้อยละ 81.25ไม่สนใจเข้าร่วม ร้อยละ 6.25
       ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.69NO VOTE ร้อยละ 11.81
9. ปัญหาและอุปสรรค : -