คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

ภาพบรรยากาศงานวันประชุมทางวิชาการ
6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
21 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมชูชาติกำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด
 

 


 


 

     คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (Thai National committee on Irrigation and Drainage, THAICID) ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลาง การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ ICID และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีความสนใจร่วมกันและการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่เกี่ยวกับการชลประทาน การระบายน้ำ การป้องกันอุทกภัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวของในประเทศไทยมาโดยตลอด ได้จัดการประชุมทางวิชาการ 6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี