คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID


การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID)  จัดประชุมสามัญประจำปี 2561 มี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน (ประธานคณะกรรมการ THAICID)เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน) รองประธานกรรมการคนที่ 1  นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ (รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ) รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วย กรรมการ จากกรมชลประทานและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายธนา สุวัฑฒน (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน) นายสถาพร ใจอารีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน) ว่าที่ พ.ต. วิศาล สมพงษ์ (กรมการข้าว) ว่าที่ ร้อยตรี อาณัติ หุ่นหลา (กรมส่งเสริมการเกษตร) นายจรัญ คำเงิน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา (สำนักงบประมาณ) นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ (สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นายทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ดร. ธนันท์ ชุบอุปการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)   นายวสันต์ บุญเกิด   รศ.ดร. ณัฏฐา หังสพฤกษ์   นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์   นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์   รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน (เลขาธิการ THAICID) นายสุรัช ธนูศิลป์ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ) รองเลขาธิการ THAICID พร้อมด้วยคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID คณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ THAICID คณะอนุกรรมการ INWEPF และผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ


     ข้อสรุปการประชุม :

 • รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 723/2561 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
 • เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทยชุดใหม่ แทนคำสั่งเดิมซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
 • ผลการดำเนินงานของ THAICID และ INWEPF ปี 2560
 • การประชุมน้ำโลก.(World Water Forum) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18-23 มีนาคม 2561 ณ กรุง บราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 • การประชุม 8th Asian Regional Conference เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 • การประชุม 69th IEC and 5th American Regional Conference เมื่อวันที่ 12-17 สิงหาคม 2561 ณ เมืองซัสคาทูน ประเทศแคนาดา
 • การประชุมวิชาการ 2561 THAICID National Symposium เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เรื่องเพื่อพิจารณา มีมติเห็นชอบในหลักการ คือ

 • เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานของ THAICID และ INWEPF ปี 2561

เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

 • คณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ THAICID ดำเนินการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มไลน์ (line) ของคณะกรรมการ THAICID ในการรับรู้ข่าวสาร และการติดต่อประสานงาน
 • คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID ดำเนินการเรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและการดำเนินงานของ ICID และ THAICID รวมทั้งประสานงานเชิญชวนส่งบทความ ผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมของ ICID และ THAICID ให้กับสำนักงานชลประทานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลากรในสำนักงานชลประทาน