คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID


การประชุมวิชาการ 10th THAICID National Symposium ประจำปี 2560


    คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับกรมชลประทาน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 10 th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หัวข้อ “เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน"

    โดย นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านสำรวจและหรือออกแบบ (รองประธาน THAICID) เป็นประธานเปิดการประชุม นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (อดีตรองประธาน ICID และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) นายธนา สุวัฑฒน (ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID เข้าร่วมการประชุม พร้อมวิทยากรรับเชิญ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 3 ท่าน และสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน นำโดยนายประทีป ภักดีรอด และคณะ ผู้นำเสนอบทความจำนวน 6 ท่าน จากบทความทั้งหมด 11 บทความ

    และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 30 หน่วยงาน กว่า 220 คน การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่านสามารถ Download Power Point Presentation (PDF) ได้ที่ www.rid.go.th/thaicid

Keynote speaker

1. Progress of Flood Management in China

2. South to North Water Diversion middle route in China

3. BIC HED

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสำรวจเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


Download : presentation file

1. การนำ Modern Technology มาใช้ในการบริหารจัดการงานชลประทาน

2. The Comprehensive Study of Additional Water Supply to Chao Phraya Basin from Nearby Basins Dong Kyun, Kang

3. การประยุกต์ใช้แบบจำลอง iRIC เพื่อการคาดการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่อำเภอบางสะพานในปี พ.ศ. 2560

4. Study of sediment transport on the bankrud channel

5. Basement rock tructure and seepage analysis

6. Salinity Intrusion Analysis in Thachin River
 

 บทความจากการประชุมฯ