คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


9th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM18 June 2014
"Irrigation and Drainage in a Changing World : Challenges and Opportunities for Global Food Security"

 Challenges and Opportunities for Global Food Security
   มนตรี คงตระกูลเทียน (เครือเจริญโภคภัณฑ์)

 The Effects on Adaptation to Climate Change, and Improvement of Environment, Amenity, and agriculture Productivity After The 4 Major Rivers Restoration Project in Korea
   ผู้แทนจาก K-water

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
   ภาคภูมิ พิระชัย (การประปานครหลวง)


 วอเตอร์ฟุตปริ้นของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
   Water Footprint of Organic Jasmine Rice in Surin Province

   มาณพ พรมดี อดิชัย พรพรหมินทร์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วอเตอร์ฟุตปริ้นของการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง
   Water Footpring of Rice Cultivation Using Alternate Wet&Dry Irrigation

   ณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์ อดัย พรพรหมินทร์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดต่อปริมาณอินทรีย์วัตถุและสมบัติบางประการของดินในการปลูกข้าวอินทรีย์
   พยงฐ์ ศรีทอง รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข ผศ.ดร.บัญฑิต อนุรักษ์ รศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 Preliminary survey of pesticide and herbicide residues in surface and ground water in South Rangsit Irrigation Project
   ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์ ชใบพร จันทร์อินทร์ ชัญชณา ธนชยานนท์ สุวรรณา ยุวนานนท์
   เจียมจิตร ขวัญแก้ว ภัทรา เสียงใส สมบัติ ขาวหอมกลิ่น ทรงเกียรติ ขำทอง ไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์ พฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล
   MTEC (สวทช.), สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการทำนาเกลือ (ขี้แดดนาเกลือ) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินสิงห์บุรีในการผลิตข้าวปทุมธานี ๑ ในระบบเกษตรอินทรีย์
   Utilization of waste from the salt to increase soil fertility of SingBuri series for PathumThani 1 rice production in organic agriculture system

   ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์ รศ.ดร.สุทธิชัย สมสุข รศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 การประเมินความผาสุกของเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Assessment of Farmers'Happiness in Lower Pakpanang Basin Operation and Maintenance Project, Nakhon Si Thammarat

   สุภาวดี ยิ้มน้อย ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย จุรีพร ดวงกลาง ธีระ ปาละจเร ธนกร จาตะวงษ์
   สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

 Assessment of Urban Expansion Impacts on Agricultural Area in Chiang Mai-Lamphun Basin, Northern Thailand
   นพดล โค้วสุวรรณ์
   สำนักชลประทานที่ ๑ กรมชลประทาน

 การศึกษาการจำลองสภาพน้ำท่วมและการบริหารจัดการอุทกภัยของลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
   The Study of Flood Simulation and Flood Management of Middle Moon River Basin

   ธัญญาพร ใยบัณฑิทย์ วรรณดี ไทยสยาม
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การบริหารจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำลำเซบก
   Flood Management in Lam Sae Bok River Basin

   จำนง ภัทรวิหค จิระวัฒน์ กณะสุต
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลส่วนที่ ๑
   The Study of Water Resources Management for Increasing Irrigation Area in GroupNO.1 of Moon Basin

   วชิระ สุรินทร์ วรรณดี ไทยสยาม
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อการจัดการทรัยพากรน้ำของลุ่มน้ำท่าจีนและเจ้าพระยาตอนล่าง
   ผศ.ดร.สนิท วงษา
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 การบริหารจัดการน้ำร่วมของอ่างเก็บน้ำคลองสียัด สำหรับการชลประทานและไฟฟ้าพลังน้ำ
   Si Yad Reservior Integrated Water Resources Managament for Irrigation and Hydropower

   นรินทร ชามทอง
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การศึกษาศักยภาพในการลำเลียงน้ำดิบของท่อลอดแม่น้ำท่าจีนของคลองประปาฝั่งตะวันตก
   The Study of The Potential Conveying Raw Water Through Tha Chin River Siphon of Metropolitan Waterworks Authority West Raw Water Canal

   ภานุวัตร กลิ่นบุบผา
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากทางผันน้ำขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง
   Changes in Flow Patterns to Chao Phraya Dam due to Khanu Woralaksaburi - Tha Muang Flook Diversion Channel

   โบนัส ทาแก้ว สมฤทัย ทะสดวก สุวัฒนา จิตตลดากร
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาแหล่งน้ำ กรณีศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
   รมณีย์ ทองดารา เพ็ญพิชา นาควัชระ วิลัยวรรณ จันทรา อุรัจฉัท พุทธชนม์
   มหาวิทยาลัยมหิดล

 Application of the River Analysis system model for the Planning the cascade weirs in the Ping river in Tak province
   รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น พรมงคล ชิดชอบ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร, สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

 การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคันดินโดยแบบจำลองทางกายภาพกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
   A study of earthen dike failure behavior by using physical and numerical modeling

   ณัฎฐพงษ์ เถาวัลย์ พิไลวรรณ ศรีสงคราม รศ.ดร.สนิท วงษา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของคันดินบริเวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต โดยการจำลองทางกายภาพและการจำลองทางคณิตศาสตร์
   Failure behavior between earthen dike and concrete control structure by using physical and numerical model

   ชลลดา ยวงใย ระพีพรรณ ทามูล รศ.ดร.สนิท วงษา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 การศึกษาและจำลองทางกายภาพพฤติกรรมคันดินเหนียวกั้นน้ำ : กรณีศึกษาประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
   Study and physical model of the earthen dike : case study Bang Chom Sri Regulator

   สาวิตรี ทับแจ้ง สุภิดา สนธิรักษ์ รศ.ดร.สนิท วงษา ทวีชัย กาฬสินธุ์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 Physical Model of the Subsurface Dam
   Puttipat Kotcharat ผศ.ดร.สุนิสา สมิทธากร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 Runoff Estimation Using Hydrological Models in Phee River Basin, Thailand
   Suchada Siwtongkam Kritsanat Surakit
   มหาวิทยาลัยมหิดล

 โครงการศึกษาทดลองการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระน้ำ บ้านหนองนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
   Study and Experiment on Managed Aquifer Recharge Using Ponding System in Ban Nong Na, Nong Kula Sub-District, Bang Rakam District, Phitsanulok Province

   สัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ สิทธฺศักดิ์ มั่นอยู่ กันต์กนิษฐ์ ทุมประเสริฐ อัญชลี พงศ์สถิตย์พัฒน์ จิรทีปต์ ยศม้าว
   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 การแปลความหมายทางธรณีวิทยา แสดงรูปแบบการรั่วซึมน้ำผ่านฐานรากหินบริเวณเขาโดด
   พื้นที่ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) อ.แม่พริก จ.ลำปาง

   นพดล ภูมิวิเศษ อัญชลี คงสุข ถิรวุฒิ ณ ลำปาง เบญจมาศ สวัสดิพงษ์
   สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน