คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


8th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM19 June 2013
"Using 21st Century Technology to Better Management of Irrigation, Drainage and Flood in Thailand"

 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ความท้าทาย
   รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ

 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา  [Presentation]
   นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์

 แนวคิดดัชนีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สภาพการใช้น้ำของไทยในบริบทของโลกและอาเซียน
   รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  ดร.เปี่ยมจัทนร์ ดวงมณ  ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์

 JICA/FRICS FLOOD FORECASTING SYSTEM OF THE CHAOPHRAYA RIVER BASIN  [Presentation]
   Mr.Minoru Kuriki

 Issues on Thailand’s Water Security
   Assoc.Prof.Dr.Sucharit Koontanakulvong

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อนใต้ดินพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล  นายปกรณ์ เพชระบูรณิน  และดร.อาทร สุทธิกาญจน์

 การพัฒนาเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก
   ดร.ปริญญา กมลสิทธุ์  นางกัญญา อินทร์เกลี้ยง

 เทคโนโลยีคลื่นเสียงเพื่อการตรวจวัดการไหลในลำน้ำเปิด  [Presentation]
   ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์

 Study of Salt Contamination Using Hydrogeological Model in the Lower Nam Kam Irrigation Project, Nakorn Panom Provicne, Thailand
   ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล   นายปกรณ์ เพชระบูรณิน  ดร.ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์   นางยาหยี ตรีเนตร  และนายอุทัย หงษ์ใจสี

 การศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
   นายเมธัส ใจปินตา  ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต

 อิทธิพลของการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวไร่บนขั้นบันไดต่อสมบัติของดินและปริมาณตะกอนดิน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
   พระธงชัย วรนันสิทธิ์   ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ  และรศ.ดร.ณัฏฐา หังสพฤกษ์

 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งแขวนลอยกับสารอาหารในลำน้ำแม่แคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
   พระมหาฉัตรเทพ พุทธชูชาติ  รศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ  และรศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และปริมาณตะกอนแขวนลอย ลำน้ำว้าตอนล่าง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
   พระมหาปิยะ มูลทา  รศ.ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข  และรศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์

 การกระจายตัวของโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในลำน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
   พระมหารัชกร สุทธะ  รศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์  และ ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์

 ผลของการอนุรักษ์ดินที่แตกต่างกันต่อปริมาณตะกอนดิน ที่สำนักปฏิบัติธรรม
   มหาโพธิวงศาจริยาราม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
   พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์  ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์  และรศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์

 การจัดการพื้นที่ต้นน้ำด้วยการสับกลบถั่วพร้า (Canavalia ensiformis L.) ที่อายุตางกันมีผลต่อสมบัติของดินบางประการ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
   พระรุ่ง นาคอ้าย  ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์  และรศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์

 การศึกษาธาตุอาหารในน้ำร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส บริเวณลำน้ำว้าตอนล่าง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
   พระวิโรจน์ หมื่นจันทร์  รศ.ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ์  และรศ.ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข