คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


"7th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM "19 June 2012
Sustainable Development of Drainage and Flood Management

 Decision Support Systems as effective tools for water resources and Flood Management
   Mr. Borge Storm ผู้เชี่ยวชาญแบบจำลองการบริหารจัดการน้ำ ประเทศเดนมาร์ค

 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำท่วม
   ดร.ภานุวัฒน์ ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 บทเรียนมหาอุทกภัย ปี 2554
   นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ Vice President of ICID 

 บทเรียนและประสบการณ์จากการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 6
   ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Nays2D Flood ในการจำลอง สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคกลางของประเทศไทยปี ๒๕๕๔ 
   สนิท วงษา ยาสุยูกิ ชิมิซึ
   Presentation File

 การแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมของการกีดขวางทางน้ำร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
   ชูโชค อายุพงศ์

 การประเมินค่าดัชนีการไหลพื้นที่ฐาน ในลุ่มน้ำยม โดยใช้โปรแกรม MATILAB
   กนกพร สวัสดิ์ปรุ ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
   Presentation File

 การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ของพื้นที่ ลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
   สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ วชิร สามวัง ปรีชา สุขกล่ำ ชิษณุชา บุดดาบุญ
   Presentation File

 การเพิ่มสมรรถนะการระบายน้ำสำหรับท่อที่รองรับน้ำเกินพิกัด ระหว่างการเกิดอุทกภัยโดยการเติมสารละลายพอลิเมอร์
   สัตยา ยิ้มประเสริฐ อนันต์ชัย อยู่แก้ว
   Presentation File

 การศึกษาศักยภาพการลดอัตราการหลากของสระน้ำในไร่นา
   ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ วิชัย ศรีบุญลือ
   Presentation File

 ค่าทั่วไปของฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ช่วงเวลา 1 วันของพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
   วชิร สามวัง สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ปรีชา สุขกล่ำ

 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
   ธนา สุวัฑฒน สถาพร รักชีพ ไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระการ บุณฑริก นุตสาระ รัฐพันธุ์ ถิระมนัส จิรพันธุ์ พิมพ์พืช

 การประยุกต์ฟรีแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐม
   ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ พงศธร โสภาพันธุ์
   Presentation File

 ผลของการจัดการดินบนขั้นบันไดต่อสมบัติของดิน และปริมาณตะกอนดิน พื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
   เกียรติศักดิ์ ดีอุต บัณฑิต อนุรักษ์ ณัฎฐา หังสพฤกษ์

 ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและชุมชนต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำย่าง ก่อนลงสู่แม่น้ำน่าน ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
   พระเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์ ณัฎฐา หังสพฤกษ์ บัณฑิต อนุรักษ์

 แบบจำลองการฟื้นฟูตัวเองของคุณภาพน้ำ (DO Sag Curve) ในลำเหมืองมหัศจรรย์ อำเภอท่าวัง จังหวัดน่าน
   พระสุวิทย์ อักขระ ณัฎฐา หังสพฤกษ์ บัณฑิต อนุรักษ์

 Climate Change Impacts on Water Resource : Key challenges to Thailand CC adaptation
   Sudtida Pliankarom Thanasupsin