คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


"6th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM "21 June 2011
Integrated Water Resource Management towards Food Security and Sustainability

  ความมั่นคงทางด้านอาหารและความยั่งยืนในการผลิตอาหาร 
    (มนตรี คงตระกูลเทียน)

  Water Scarcity and Food Security : Challenges in Water-Food-Energy Nexus 
    (DR.MUKAND S. Babel)

  Disaster & IWRM
    (อาจารย์ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ Vice President of ICID)
 
 

  แนวคิดในการบริหารจัดการน้ำสำหรับข้าวในประเทศไทยโดยอาศัยหลักการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ Water footprint 
    Adisorn Champathong, Somsak Vivithkeyoonvong, Kosit Lorsirirat, Sirapob Tanmanee, Somkid Sapaokum, Pitakpong Tibkaew

  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
    ชูโชค อายุพงศ์

  การสร้างฝายขนาดเล็กใช้เองเพื่อเก็บกักน้ำในลำคลองไว้ใช้ในฤดูแล้งของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีและตราด 
    พิชัย สราญรมย์

  น้ำบาดาลในพื้นที่โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
    กมลศักดิ์ บัวอ่อน, พิยดา ชุณหอโณทัย

  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณการใช้น้ำของพืชในสถานีขอนแก่นโดยวิธีลดมาตราส่วนทางสถิติ 
    สุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ

  การประเมินปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำพองโดยแบบจำลอง SWAT 
    ศรายุทธ วงษาศรี

  การจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยัง 
    นฤมล ภูมิคอนสาร

  ศึกษาปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีอิทธิพลต่อภาวะภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน 
    วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ, ณัฏฐา หังสพฤกษ์