คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


"5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 June 2010
Sustainable Improvement of Irrigation and Drainage

1. ผลกระทบของลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังการสร้างเขื่อน Impact of Mekong River after dam building.
    Kunatip Raviwan, Supasit Konyai

2.  การออกแบบสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทาน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน Design of Pumping Station for Irrigation On The Basis of People Participation.
    Winai Sri-Amporn

3.  การพัฒนาข้อมูล GIS ระบบลุ่มน้ำและพื้นที่เขตการปกครองของประเทศไทย Development of Watershed and Political boundaries GIS dataset of Thailand.
    Suthep Tangsup

4.  การบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง แบบเวลาจริง Real Time Water Management for Maeklong River Basin.
    ไมตรี ฝอยทอง

5.  การใช้ปริมาณน้ำท่าเลือกบริเวณสร้างแก้มลิงในลุ่มน้ำยม
    Khanitta Chaibundit, Supasit Konyai

6.  นโยบายสาธารณะ : น้ำถึงไร่น่า ประปาถึงทุกบ้าน Public Policy: Water Delivery Service to Farm and Household.
    บุญชัย งามวิทย์โรจน์, วรรณรัฐนา อดิเรกตระการ, การีมา วงษ์สิน

7.  แบบจำลองอุทกธรณีวิทยาบริเวณโครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม  Hydrogeological Model of the Lower Nam Kam Irrigation Project, Nakorn Panom.
    Kompanart Kwansirikul, Phattaporn Mekprougsawong, Songwut Sangchan, Yayee Trinetra

8.  ระบบเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่  Chiang Mai City Flood Warning System.
    Chuchoke Aryupong

9.   Assessment of Lower Songkhram River Basin Using WQI and Range of Four Water Quality Parameters.
    Samonporn Suttibak, Chonyitree Sangwijit, Kiattikun Thongdaeng, Viwat Nethichai, Mongkol Promsukhan

10.  การเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มจากสีของน้ำซึ่งเป็นผลของตะกอนแขวนลอยในลุ่มน้ำย่าง จัหวัดน่าน  Surveillance of Flash Flood and Land Slide by Using the Effect of Suspended Solids on Water Color in yang River basin , Nan province.
    พระรักชาติ ธรรมศาสตร์, ณัฎฐา หังสพฤกษ์, บัณฑิต อนุรักษ์, บุญธรรม ศิริชัย

11.  สมบัติและการชะล้างพังทลายของดินในแปลงปลูกข้าวโพดบนที่ลาดเท ทำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน Soil Properties and Soil Erosion from Steep Slope Maize Plantation , Thawangpha District, Nan Province.
    พระมนตรี สารใจ, บัณฑิต อนุรักษ์, ณัฏฐา หังสพฤกษ์, ยุทธชัย อนุรักติพันธ์

12.  สมบัติของดินในป่าเสื่อมโทรมที่มีการจัดการที่ต่างกัน: กรณีแปลงตะไค้  Soil Properties in the Degraded Forest with Difference Types of Management: A case Study on Lemon Grass (Cymbopogon citrates).
    พระสมุห์ถิรวัฒน์ อินทะรังษี, บัณฑิต อนุรักษ์, ณัฏฐา หังสพฤกษ์, ยุทธชัย อนุรักติพันธ์

13.  การดูดซับสารพาราควอตของดิน และตะกอนดินลุ่มน้ำย่อยน้ำมวบ ของลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน Paraquat Adsorption by Soils and Sediments in Muab Sub-River Basin, Nan Province.
    พระมหาธรานัส สายสอน, ณัฏฐา หังสพฤกษ์ , บัณฑิต อนุรักษ์, ยุทธชัย อนุรักติพันธ์

14.  การสร้างแบบจำลองการบำบัดน้ำเสียประยุกต์โดยกระบวนการเอเอส : กรณีศึกษาการทดสอบค่า BOD  Development of Wastewater Treatment Model by Applied Activated Sludge Processes :A Case Study of BOD Test.
    เฉลิมวงศ์ เฮงแสงชัย, ทศพร กรทอง, อัจฉรา ชุมวงศ์, วสันต์ บุญเกิด, วิชญ์ ศรีสงษา, ธเนศ อักษร

15.  การจัดรูปที่ดินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการออกแบบระบบชลประทาน LAND CONSOLIDATION MANAGEMENT BY GIS INFORMATION SYSTEM FOR IRRIGATION SYSTEM DESIGN
    นพรัตน์ จันทศิลป์, สุนทรี สมทบ, ชัยศรี ชัชวรัตน์, วสันต์ บุณเกิด, กรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ, ธเนศ อักษร

16.  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของพืชแบบไฮโดรโปนิกส ์ ที่ใช้ฐาตุอาหารต่างกัน The Comparative Study of the Hydroponics Using Different Nutrient Types.
    วัชเรนทร์ แววดี, สิทธิพล เมืองสอน, วัชระ เสือดี, ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์, กรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ, ธเนศ อักษร