คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


4th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 18 June 2009
Irrigation and Productivity : Challenge in Food,Energy and Environment Crisis

1. การชลประทานกับประสิทธิภาพการผลิตความท้าทายในยุควิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม Download
    เกษม จันทร์แก้ว

2. การประยุกต์พันธุกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรน้ำในระบบท่อของอ่างเก็บ น้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง Download
    

3. การพยากรณ์น้ำท่าโดยใช้แบบจำลองกำเนิดข้อมูลอากาศร่วมกับแบบจำลองน้ำ ฝน-น้ำท่า Download
    สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ , วัชร สามวัง, นรพงศ์ บุญพระรักษ์ ,ปณิธาน แพทย์รักษ์, ปริวัฒน์ สงค์ดวง

4. น้ำดื่มชลประทาน CHOLAPRATHAN Download
    

5. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อพฤติกรรมทางชลศาสตร์และความเค็มของแม่น้ำท่าจีน Download
    สนิท วงษา, ชัยวัฒน์ เอกวัฒนพานิชย์, เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา

6. การจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านก๊าซมีเทน Download
    อัจฉรา ชุมวงศ์, บัญชา ขวัญยืน, วราวุธ วุฒิวณิชย์, วิสุทธิ์ วีรสาร, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

7. การชลประทานกับประสิทธิภาพการผลิตความท้าทายในยุควิกฤต อาหาร Download
    สมพร อิศวิลานนท์
    "แรงกดดันต่อการขยายตัวของการชลประทานไทยในยุคแรกเริ่ม"
    "การพัฒนาชลประทานกับการปฎิวัติเขียว"
    "การมองไปข้างหน้าของการชลประทานไทย"

8. การชลประทานกับประสิทธิภาพการผลิตความท้าทายในยุควิกฤติอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมประเด็นทางด้านพลังงาน Download
     วีรชัย อาจหาญ

9. การประยุกต์ใช้พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ (Genetic Algorithm) ในการปรับเทียบ (Calibration) แบบจำลอง QUAL2Kw เพื่อประเมินภาระมลพิษในลำน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา Download
     ปฏิวิชช์ สาระพิน, กัมปนาท ภักดีกุล, จำลอง อรุณเลิศอารีย์, ทองเปลว กองจันทร์

10. Effect of Climate Change on Maximum Rainfall Intensity Download
    Vichai Sriboonlue, Supasit Konyai

11. Presentation Yangtze River Download
    

12. ความท้าทายเรื่องน้ำในการพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับวิกฤติการณ์อาหารและพลังงาน Download
     วิชัย สุภาโสด, โฆสิต ล้อศิริรัตน์, วิภพ ทีมสุวรรณ