คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM17 June 2008

Sustainable Water Resource and Environmental Management
 • สารจากเลขาธิการ THAICID
  1. การบริหารความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำทับมา จังหวัดระยอง
   ภรณี ธนภรรคภวิน
  2. การบริหารจัดการน้ำโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   Kampanad Bhaktikul, Krotsuwan Phosuwan, Anuchai Thanomsinrat
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
   จริย์ ตุลยานนท์
  4. สภาพอุทกธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ำใต้ดินเค็ม บริเวณโครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
   กิจจา ตรีเนตร, ยาหยี ตรีเนตร, กัมปนาท ขวัญศรีกุล, ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
  5. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
   นิพนธ์ ตั้งธรรม ์
  6. คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   นิษา คุ้ยทรัพย์, ณัฏฐา หังสพฤกษ์, วนิดา ชูอักษร 3
  7. การวิเคราะห์สภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชลประทานโครงการประตูระบายน้ำ น้ำก่ำตอนล่าง
   ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์, ยาหยี ตรีเนตร, กัมปนาท ขวัญศรีกุล
  8. การวิเคราะห์สภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง
   ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์, ยาหยี ตรีเนตร, กัมปนาท ขวัญศรีกุล, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
  9. คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
   พันธุชา สืบวงศ์, ณัฏฐา หังสพฤกษ์, วนิดา ชูอักษร
  10. การเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำแบบตะกอนทรายภายใต้การไหลแบบไม่คงที่
   สนิท วงษา
  11. กรณีศึกษาโครงการชลประทานราษฎร์แม่ปิงเก่า จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
   ธนา สุวัฑฒน, ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
  12. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากวิถีดั้งเดิมสู่ความทันสมัย
   วสันต์ บุญเกิด

  13. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากวิถีดั้งเดิมสู่ความทันสมัย
   วสันต์ บุญเกิด
  14. การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทานแบบหลายมิติ กรณีศึกษา : โครงการชลประทานราษฎร์แม่ปิงเก่า จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
   ธนา สุวัฑฒน, ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
  15. การเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำแบบตะกอนทรายภายใต้การไหลแบบไม่คงที่
   สนิท วงษา
  16. การบริหารความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้ง กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำทับมา จังหวัดระยอง
   ภรณี ธนภรรคภวิน
  17. การวิเคาระห์สภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชลประทาน โครงการประตูระบายน้ำ น้ำก่ำตอนล่าง
   ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์, ยาหยี ตรีเนตร, กัมปนาท ขวัญศรีกุล, Tsutomu Ichikawa, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
  18. คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, คลองเพรียว-เสาไห้ จ.สระบุรี)
   นิษา คุ้ยทรัพย์
  19. การพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะโลกร้อน
   นิพนธ์ ตั้งธรรม
  20. สภาพธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ำใต้ดินเค็ม บริเวณโครงการชลประทานน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
   กิจจา ตรีเนตร, ยาหยี ตรีเนตร, กัมปนาท ขวัญศรีกุล, ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
  21. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
   จริย์ ตุลยานนท์
  22. การบริหารจัดการน้ำโครงการเครือข่าย อ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   กัมปนาท ภักดีกุล, อนุชัย ถนอมสินรัตน์, กรตสุวรรณโพธิ์สุวรรณ
  23. Water Cycle