คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


2nd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM14 June 2007
Technology for Water Management

Paper....

 • Inflow calculation for on-farm ponds in northeast Thailand. Click
  Vichai Sriboonlue, Natchaya Khetkratok, Kewaree Polkern
 • Modeling effects of landuse change on the hydrologic regime of the Mae Chaem river basin. Click
  Porranee Thanapakpawin, Jeffrey Richey, David Thomas, Sarah Rodda, Bruce Campbell, Miles Logsdon
 • The Alternatives of Flood Mitigation in The Downstream Area of Mun River Basin.Click
  Phattaporn Mekpruksawong, Thana Suwattana, Narong Meepayoong
 • การบริหารจัดการน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาชลประทานร่วมกับ การรักษาระบบนิเวศน์วิทยาและกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง Click
  ฉวี วงศ์ประสิทธิพร
 • เทคโนโลยี ฝายยางเพื่อเพิ่มความจุในอ่างเก็บน้ำและความสำเร็จของการก่อสร้าง และใช้งานฝายยางโครงการเขื่อนคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทราClick
  นภดล หาญชนบท, ชัยพร พรหมสุวรรณ
 • พฤติกรรมทางชลศาสตร์และแนวทางการออกแบบเขื่อนกันตลิ่ง
  HYDRAULICS BEHAVIOR AND DESIGN CONCEPTUAL OF SPUR DIKE Click
  สนิท วงษา
 • ระยะห่างของท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Click
  Sittipun Banyen, Vichai Sriboonlue

Presentation....

   1. การก่อสร้างฝายยางคลองสียัด Click
       โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

   2. เทคโนโลยีฝายยาง Click
       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด

   3. คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Click
       สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

   4.การใช้เทคโนโลยีทางด้านภาพถ่ายดาวเทียมกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในประเทศไทย Click
       สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

   5. Effects of land-use change on hydrology of Mae Chaem river basin. Click
       ภรณี ธนภรรคภวิน

   6.The Alternatives of Flood Mitigation in The Downstream area of Mun River Basin. Click
       ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์, ธนา สวฒฑน, ณรงค์ มีพยุง

   7. Inflow calculation for on-farm ponds in northeast Thailand. Click
       Vichai Sriboonlue, Natchaya Khetkratok, Kewaree Polkern

   8. การบริหารจัดการน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาชลประทานร่วมกับ
       การรักษาระบบนิเวศน์วิทยาและกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง Click
       ฉวี วงศ์ประสิทธิพร

   9. พฤติกรรมทางชลศาสตร์ของเขื่อนกันตลิ่ง Click
       สนิท วงศ์ษา

  10.ระยะห่างของท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมดินเคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือClick
       สิทธิพันธ์ บานเย็น