คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


เทคโนโลยีการชลประทานเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
19th Internatiional Congress and 56th International Executive Council of ICID [10-18 September 2005] , THAICID-Multifunctional roles of irrigation water in Thailand.

1. แนวพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน    [58 KB ]
     ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

2. ทิศทางการพัฒนาการชลประทานในประเทศไทย     [71 KB ]
     สามารถ โชคคณาพิทักษ์

3. เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกลกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน     [5130 KB ]
     สุวรรณา ยุวนานนท์

4. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร    [144 KB ]
     วิชัย สุภาโสด

5. การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา  Participatory Irrigation Management of the Operation and Maintenance ; PIM     [537 KB ]
     กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน

6. Study on Water Application for Sugarcane U-thong3 Variety by Using ET/T Ratio and Subsurface Drip    [243 KB ]
     SIRODE PRAKUNHUNGSIT, PRAMOTE DECHAYAPIROM AND THEERAPHOL TUNGSOMBOUN

7. OPTIMIZATION OF MULTIPLE RESERVOIR RELEASES USING GENETIC ALGORITHMSCASE STUDY OF MAE KLONG RIVER BASIN, THAILAND    [107 KB ]
     Kanisorn Namchaiswadwong, Kampanad Bhaktikul and Thongplew Kongjun

8.  Participatory Irrigation Management (PIM)In Thailand    [35 KB ]
     Urit Rattanatangtrakul

9. Water Cycle in Rice Growing Floodplain in the Groundwater Recharge Area, Thailand    [2157 KB ]
     Tsutomu ICHIKAWA

10. Chao Phraya Delta:Paddy Field Irrigation Area in Tidal Deposit    [151 KB ]  Report    [3218 KB ]
     Suphat Vongvisessomjai

11. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ    [635 KB ]
     ชูลิต วัชรสินธุ์

12. สถานการณ์ Elnino-Lanina และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำปีนี้    [Elnino 241 KB ]    [Lanina 119 KB ]
     กลุ่มวิชาการภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

13. SELECTED REFERENCED WEBSITES of Kampanad BHAKTIKUL for THAICID (2005-2007)
     Kampanad BHAKTIKUL