คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


I

Multiple Roles of Paddy Fields Related to Integrated Resources Management


II

1)  SUSTAINABLE AGRICULTURE TO CONSERVE WATER ENVIRONMENT IN JAPAN

2)  การประเมิลผลกระทบและการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อระบบการผลิตข้าวไทย

3)  ประโยชน์ของนาข้าวรอบอ่างเก็บน้ำในการลดปริมาณการตกทับถมของตะกอนในอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม

4)  แบบจำลองสมดุลเคมีของอะลูมินัมและแมงกานีสจากดินนาข้าวจังหวัดอยุธยา
    Soil Chemical Equilibrium Model for Aluminum and Manganese in Paddy Field at Phranakron Sri Ayutthaya Province.

5)  การศึกษาการดูดซับธาตุอาการพืช (ฟอสเฟต) ในดิน และความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช (ฟอสเฟต ไนเตรท แอมโมเนีย-ไนโตรเจน) ในน้ำ และคุณภาพน้ำ (DO, BOD) จากนาข้าวอินทรีย์
    Study on Plant Nutrient Absorption (Phosphate) in Soil and Plant Nutrient Concentration (Phosphate Nitrate Ammonia-Nitrogen) in Water and Water Quality (DO, BOD) of Organic Rice Field.

6)  การใช้เกลือสินเธาว์ในการคอบคุมวัชพืชต่อข้าวไร่และสมบัติของดิน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
    The Used Of Rock Salt to Control Weeds for ULand Rice and Soil Properties at Bo-Kluae District, Nan Province.

7)  คุณภาพน้ำและตะกอนดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันตกแม่น้ำน่าน
    Water Quality and Sediment with Land Use in the Western Nan Sub-River Basin, Nan Province.

8)  การเจริญเติบโต การพัฒนา และแนวทางการใช้ประโยชน์จากมวลชีวภาพของกระเฉด วัชพืชในพื้นที่การเกษตร และแหล่งน้ำ
    Growth, Development and Biomass Approach to Utilization of Neptuias. Weed in Agricultural Area and Water.

9)  อิทธิพลของค่าความเป็นกรด-เบส และปริมาณอินทรียวัตถุที่มีผลต่อความสามารถของดินในการดูดซับสารพาราควัท
    Influence of H and Organic Matter Effect to Capacity of Soil for Adsorition Paraquat.

10) การศึกษาค่าความเป็นกรด-เบส และปริมาณอินทรียวัตถุและความสามารถในการแลกเปลี่ยน ประจุบวกของดินในจังหวัดระยอง
     The Study of Soil Reaction, Organic Matter and Cation Exchange Capacity(CEC) of Soil in Rayong Province.

11) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดกับคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันตกแม่น้ำน่าน
     Total Coli Form Bacteria and Water Quality in Western Nan Sub-River Basin.

12) ดัชนีความหลากหลายของไดอะตอมกับคุณภาพน้ำ ในลุ่มน้ำย่าง จังหวัดน่าน
     Diversity Index of Diatoms and its Water Quality in Yang River Basin, Nan Province.

13) ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) กับประเมินการสูญเสียดิน : กรณีศึกษา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
     Water Quality Index (WQI) and Assessment Soil Loss » A Case Study in Namnao District, Phetchabun Province«.