คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ |  | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

::Thai National Committee on Irrigation and Drainage:: THAICID

บทความวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ


10th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 21 June 2017
The modern Technology for Sustainable Water Management

1. การนำ Modern Technology มาใช้ในการบริหารจัดการงานชลประทาน
    ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์

2. การจำลองสภาพน้ำท่วมบริเวณด้านท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู เนื่องจากการพังทลายของเขื่อน
    Flood Simulation of Downstream of Huai Ta Chu Reservoir due to Dam Break.

    นิสิต บุญชู , วรรณดี ไทยสยาม และจิระวัฒน์ กณะสุต

3. การศึกษาสภาพน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
    Flood Study in Prachinburi Basin.

    พรเทพ ชัยโกศล, จิระวัฒน์ กณะสุต

4. การบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำ น้ำปาด
    Flood mitigation in Nam Pad river basin.

    วรพล เรืองศรี, จิระวัฒน์ กณะสุต

5. การศึกษากราฟน้ำหลากที่ไหลผ่านอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง กรณีเพิ่มระดับน้ำเก็บกัก
    Study of Outflow Hydrograph of Lam Pra Pleung Reservoir case study:Increasing Storage Water Level of Reservoir.

    ศิริพงษ์ จิตรีพิทย์ , วรรณดี ไทยสยาม

6. การประยุกต์ใช้แบบจำลอง iRIC เพื่อการคาดการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอบางสะพานในปี พ.ศ. 2560
    สนิท วงษา

7. การบริหารจัดการน้ำพรุโต๊ะแดงเพื่อการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำโก-ลก
    Phru To Dang water management for flood mitigation in Golok river basin.

    วรพล เรืองศรี, จิระวัฒน์ กณะสุต

8. Estimation of Future Water Status through Water Balance Analysis in Chao Phraya river basin.
    Dong Kyun, Kang

9. Basement rock structure and seepage analysis influences on dam foundation design :
    Khlong Kra Sae Project area, Bo Thong district, Chonburi province, Thailand.

    Tirawut Na Lampang, Nipong Vajanapoom, Tana Thongchaloem, Ekkarin Noisomsri

10. การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนบริเวณปากร่องน้ำบ้านกรูด โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
    Study of sediment transport on the BanKrud channel by mathematical model.

    สุนทร เฉินประยูร, จิระวัฒน์ กณะสุต

11. การวิเคราะห์การรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน
    Salinity intrusion Aanlysis in Thachin River.

    กรกนก อติหฤทัยสุช, จิระวัฒน์ กณะสุต


Keynote speaker

1. Progress of Flood Management in China

2. South to North Water Diversion middle route in China

3. BIC HED

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสำรวจเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


Download : presentation file

1. การนำ Modern Technology มาใช้ในการบริหารจัดการงานชลประทาน

2. The Comprehensive Study of Additional Water Supply to Chao Phraya Basin from Nearby Basins Dong Kyun, Kang

3. การประยุกต์ใช้แบบจำลอง iRIC เพื่อการคาดการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่อำเภอบางสะพานในปี พ.ศ. 2560

4. Study of sediment transport on the bankrud channel

5. Basement rock tructure and seepage analysis

6. Salinity Intrusion Analysis in Thachin River