คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

คณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ THAICID


 1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  
 
ประธานคณะทำงาน
 2. ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 3. ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 5. หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 6. หัวหน้าฝ่ายแผนงานต่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 7. นายพิชิต ขุมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 8. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบริหารจัดการน้ำ.กรมชลประทาน
คณะทำงาน
 9. ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงานและเลขานุการ
10. นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวกรปวีณ์ แพทย์ดี
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวชิดชญา ติสโร
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวพรทิพา นาคหรั่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายไพฑูรย์ รุ่งรอด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุผลตรงตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย