คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

คณะอนุกรรมการ Water and Ecosystem in Paddy Fields


 1. ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว
 
 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
 3. นายวสันต์ บุญเกิด ประธานคณะอนุกรรมการ
 4. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
รองประธานคณะอนุกรรมการ
 5. นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
อนุกรรมการ
 6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน อนุกรรมการ
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อนุกรรมการ
 8. ดร. ยุทธนา ตาละลักษมณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อนุกรรมการ
 9. นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว
อนุกรรมการ
10. นายสถาพร ใจอารีย์
ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
อนุกรรมการ
11. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
12. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ
อนุกรรมการ
13. นายสิโรจน์ ประคุณหังสิต
อนุกรรมการ
14. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
อนุกรรมการ
15. นายสมจิต อำนาจศาล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
อนุกรรมการ
16. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ.
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
อนุกรรมการ
17. นายคณิต โชติกะ
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
อนุกรรมการ
18. นางสาวทักษิณา สุทธิสัมพนิช
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน CRS และองค์กรสัมพันธ์
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุกรรมการ
19. นายสุภชัย ปิติวุฒิ
เครือข่ายชาวนาวันหยุด
อนุกรรมการ
20. นายวัชระ เสือดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
อนุกรรมการและเลขานุการ
21. นายนพดล โคว้สุวรรณ
วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ
แกรมชลประทาน
อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นายวิภพ ทีมสุวรรณ
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
24. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นายจิณณวัตร วัฒนเวชรัตน์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการด้านข้อมูลและวิชาการในเรื่องการพัฒนาการใช้น้ำและระบบนิเวศของนาข้าว เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้น้ำ การเพิ่มผลผลิตของข้าว ตลอดจนความสำคัญของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
  2. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนานาชาติด้านน้ำและระบบนิเวศ ของนาข้าว (International Network for Water and Ecosystem in Paddy Fields: INWEPF. ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และขอบเขตของ INWEPF
  3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ ที่สนับสนุน INWEPF และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
  4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อดำเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓
  5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ INWEPF
  6. เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน (Working Group. กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3
  7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำเป็น