คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID


 1. นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์      ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 2. นายวสันต์ บุญเกิด ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 3. รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 5. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ที่ปรึกษาคณะทำงาน
 6. นายสาธิต มณีผาย
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน
ประธานคณะทำงาน
 7. นายวัชระ เสือดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
รองประธานคณะทำงาน
 8. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะทำงาน
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะทำงาน
10. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะทำงาน
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท วงษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทำงาน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา ฤทธิมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะทำงาน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สานิตย์ดา เตียวต๋อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะทำงาน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุวัฒน์ ปิ่นทอง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ
คณะทำงาน
15. ดร. ณัฐ มาแจ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
คณะทำงาน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ตาละลักษมณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
คณะทำงาน
17. ดร. ปิยธิดา เรืองรัศมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน
18. ดร. ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์
กลุ่มสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะทำงาน
19. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะทำงาน
20. ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
คณะทำงาน
21. นายทัศฐา ศรีวาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะทำงาน
22. นายอาทร สุทธิกาญจน์
ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
คณะทำงาน
23. นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน.
กรมชลประทาน
คณะทำงาน
24. นายธเนศร์ สมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
กรมชลประทาน
คณะทำงาน
25. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน
คณะทำงาน
26. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
คณะทำงาน
27. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบริหารจัดการน้ำ. กรมชลประทาน
คณะทำงานและเลขานุการ
28. นายนพดล โค้วสุวรรณ
วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นายธเนศ อักษร
ผู้อำนวยการส่วนจัดการด้านกายภาพและทดสอบมาตรฐาน ด้านชลประทานและน้ำ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
30. นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่ THAICID และ ICID จัดขึ้น
  2. จัดการประชุมวิชาการประจำปีของ THAICID รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกบทความเพื่อนำเสนอในการประชุม
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้รับจาก THAICID และ ICID หรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป
  4. ส่งเสริมนักวิชาการไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน Working Group ของ ICID ตลอดจนการเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย