คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทยคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 984/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย

 

 1.

อธิบดีกรมชลประทาน

ประธานกรรมการ

 2.

ผู้ทรงคุณวิฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา)

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3.

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้รับมอบหมาย

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4.

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

  กรรมการ

 5.

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

  กรรมการ

 6.

ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน

  กรรมการ

 7.

ผู้แทนกรมการข้าว

  กรรมการ

 8.

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร

  กรรมการ

 9.

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  กรรมการ

10.

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

  กรรมการ

11.

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กรรมการ

12.

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  กรรมการ

13.

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

  กรรมการ

14.

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กรรมการ

15.

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  กรรมการ

16.

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  กรรมการ

17.

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  กรรมการ

18.

นายวสันต์ บุญเกิด

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19.

นายพรศักดิ์ ศุภธราธาร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20.

รองศาสตราจารย์ณัฏฐา หังสพฤกษ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

21.

นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

22.

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

23.

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

24.

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

กรรมการและเลขาธิการ

25.

ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

  กรรมการและรองเลขาธิการ

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย