คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

ICID จัดให้มีการประชุม 3 ประเภท คือ1. การประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ( International Executive Council )
   เป็นการประชุมเกี่ยว กับการบริหาร ของ ICID มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ประเทศที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

 

2. การประชุมระดับภูมิภาค ( Regional Conference )
   มีการประชุมทุก 2 ปี แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอาฟริกา ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคแพนอเมริกัน เป็นการประชุมทางวิชาการ จัดโดยประเทศที่เป็นสมาชิกในภูมิภาคนั้นๆ

 

3. การประชุมใหญ่ทางวิชาการ ( International Congress )
   มีการประชุมทุก 3 ปี เกี่ยวกับปัญหาทางวิชาการที่ตั้งไว้เป็น หัวข้อ ( Questions ) การประชุมพิเศษทางวิชาการ ( Special Session ) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Symposium ) ประเทศที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ