คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

ICID และ THAICID คืออะไรICID คือองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อว่า คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(International Commission on Irrigation and Drainage ) มีชื่อย่อว่า ICID

 
 
THAICID คือ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ มีชื่อว่า คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ( Thai National Committee on Irrigation and Drainage ) มีชื่อย่อว่า THAICID

 
วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของ ICID

1. ส่งเสริมการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี หรือวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานและการระบายน้ำ

2.รวบรวมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ในประเทศที่เป็นสมาชิก

3.จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการทั่วโลก การประชุมระดับภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมโต๊ะกลม

4. ส่งเสริมให้ คำแนะนำ ปรึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ