คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

 

เลขาธิการ ICID เข้าเยี่ยมคารวะประธาน THAICID
และดูงานการชลประทานในประเทศไทยวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

 Secretary General of ICID (Mr. Gopalakrishnan) เข้าเยี่ยมคารวะ นายชลิต ดำรงศักดิ์ (อธช.) ณ กรมชลประทาน (สามเสน) โดยมีนาย ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ (Vice President of ICID) และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ THAICID เข้าร่วมในการเข้าพบด้วย

 ประธาน THAICID นำ Secretary General of ICID ชมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ซึ่ง Secretary General of ICID ให้ความสนใจและกล่าวชมว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการชลประทานอย่างมาก


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑ (นายวินัย พงษ์จินดา) ให้การต้อนรับ Secretary General of ICID และ นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ณ สำนักชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ สชป. ๑ ร่วมให้การต้อนรับและให้การบรรยาย

 

จากนั้น ผส.ชป. ๑ ได้นำคณะดูงานไปเยี่ยมชม งานด้านอุทกวิทยาภาคเหนือ โดยมีนายธาดา สุขะปุณพันธ์ (ผอน. ภาคเหนือตอนบน) เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและระบบการเตือนภัย ซึ่งเลขาธิการ ICID ให้ความสนใจอย่างมาก และชื่นชมที่ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยที่ทันสมัยมาใช้งาน


 Secretary General of ICID เดินทางไปดูเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีนายวัธนา กีรกะจินดา ผอ.คบ. แม่กวง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


 Secretary General of ICID ดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผอ.ศร. ห้วยฮ่องไคร้ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป รวมทั้งพาคณะไปดูงานในพื้นที่ของโครงการ

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ (นายชัยนรินทร์ พันธ์ภิญญาภรณ์) ให้การต้อนรับ Prof. Tai Chol Kim (เจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศเกาหลีใต้) Vice President of ICID (นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิกาญจน์ THAICID และนำคณะฯ ดูงานและบรรยายสรุป โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 Prof. Tai Chol Kim ได้เยี่ยมคารวะ รองเลขาธิการ THAICID (ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ) ณ กรมชลประทาน (สามเสน) ก่อนเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงเย็น