คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

การประชุม ICID 63rd International Executive Council Meeting

22-29 มิถุนายน 2555 ณ เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ เลขาธิการ THAICID นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองเลขาธิการ THAICID นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวัชระ เสือดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน ดร.อาทร สุทธิกาญจน์ เลขานุการคณะทำงานด้านบริหาร THAICID นางสกุนตลา ผาติธรรมรักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนายธเนศร์ สมบูรณ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ได้เข้าร่วมประชุม 63rd International Executive Council Meeting และ 7th Asian Regional Conference ณ เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2555 ซึ่งประกอบด้วยการประชุม 63rd International Executive Council Meeting การประชุม 7th Asian Regional Conference และงานแสดงสินค้าชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ มีประเทศสมาชิก ICID เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 28 ประเทศ จากจำนวน 64 ประเทศ (active country) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 400

การประชุม ICID 63rd International Executive Council Meeting

ในการนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุม ในส่วนของงานวิชาการคือ การประชุม Working Groups ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของประเทศไทย การประชุม ICID Congress เพี่อนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ICID 67th International Executive Council Meeting ในปี 2016 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่งและการประชุมคณะกรรมาธิการใหญ่ ICID ในฐานะตัวแทนประเทศสมาชิกองค์กร เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆในการบริหารองค์กร ซึ่งในปีนี้ ได้แก่ การริเริ่มให้มีการจัดประชุมในระดับ World Irrigation Forum ทุกระยะสามปี ซึ่งผู้แทนประเทศประเทศตุรกี รับจะไปพิจารณาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกในปีหน้า 2013 และส่งผลให้การจัดงานในปี 2016 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ จะต้องจัดในระดับเดียวกัน ซึ่งผู้แทนไทยจะได้นำกลับมาหารือกับคณะกรรมการ THAICID ในโอกาสต่อไป


ประโยชน์ ที่ได้รับในการไปประชุมครั้งนี้ นอกจากประเทศไทย จะเข้าร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นกับผู้แทนประเทศต่างๆ แล้ว ยังสามารถประชาสัมพันธ์การจัดงานในประเทศไทย ให้ประเทศสมาชิกได้รู้จัก THAICID และประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ร่วมทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจัดงานในปี 2016 ต่อไป

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมประชุม และดูงาน ICID ณ เครือรัฐออสเตรเลีย