คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage
   คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
   Thai National Committee on Irrigation and Drainage

Home | ความหมาย | ธรรมนูญ | ภารกิจ | คณะกรรมการ | บทความวิชาการ | กิจกรรม | ปฏิทินข่าว | ติดต่อเรา

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ::Thai National Committee on Irrigation and Drainage

คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ

ข่าวแถลง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เมืองแอดิเลด เครือรัฐออสเตรเลีย หลังการประชุมเป็นเวลาเพียงสี่วัน ผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศระดับสูงจาก 28 ประเทศ ได้ตัดสินใจที่เปิดรับบริษัทเอกชน องค์กร และบุคคลเข้าร่วม ในที่นี้ ขอให้ระลึกว่าในปัจจุบัน ศูนย์กลางของ ICID ประกอบด้วยคณะกรรมการประเทศต่าง ๆ จึงคาดหวังว่า สมาชิกโดยตรงเหล่านี้จะทำหน้าที่ในฐานะตัวเร่งให้ ICID มีชีวิต และขับเคลื่อน ICID ไปสู่วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดหาอาหารและไฟเบอร์สำหรับประชาชน ผ่านการพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงน้ำ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในขั้นนี้ คณะกรรมาธิการตัดสินใจที่จะจัดการประชุมที่เรียกว่า World Irrigation Forums ทุก ๆ รอบ 3 ปี นับจากปี 2013 การประชุมฟอรัมนี้จะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคส่วนการระบายน้ำ ซึ่งตั้งเป้าที่การทำให้การชลประทาน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา “เศรษฐกิจสีเขียว” (green economic development) และช่วยขับเคลื่อนโลกให้เข้าใกล้กับ MDGs และความพยายามที่จะกำจัดความหิวโหย ซึ่งช่วยทำให้แน่ใจสันติภาพจะยังคงมีอยู่ในโลก ขอให้ระลึกว่า เลขาธิการ UN ในยุคนั้นเป็นผู้จัดตั้ง ICID ในฐานะผู้ส่งสารสันติภาพในช่วงปี 1985 ICID จะได้เชิญหุ้นส่วนแต่เริ่มแรกทั้งหมดซึ่งได้ทำงานร่วมกับ ICID และจะได้เชิญหุ้นส่วนใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของอาหารและน้ำร่วมกัน และผ่านความร่วมมือกับ ICID ด้วยการเข้าร่วม World Irrigation Forum

ประธาน ICID Dr Gao Zhanyi จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเน้นย้ำว่า “โลกต้องการ ICID ที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องมีรากฐานมาจากคณะกรรมการแห่งชาติที่เข้มแข็ง พร้อมการมีส่วนรวมของมืออาชีพด้านการชลประทานและระบายน้ำทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุวชลกร เลขาธิการใหญ่ ICID นาย Avinash C Tyagi ได้เสริมว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการใหญ่ครั้งที่ 63 คณะกรรมาธิการใหญ่ ICID ระหว่างประเทศ ได้ทำการตัดสินใจที่ช่วยเปิดทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำและดินเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำหลากหลายได้เข้ามามีส่วน ความพยายามเหล่านี้จะได้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยผู้นำโลก ที่เกิดขึ้นในการประชุม Rio+20 เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะนำไปสู่ “อนาคตที่เราต้องการ (Future we want)”

คณะกรรมาธิการได้หยิบยกการตัดสินใจจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ความพยายามของ ICID ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เคร่งครัดในกฎระเบียบหลากหลาย และทำให้การปฏิวัติสีเขียวเกิดขึ้นจริงในประเทศที่เคยพลาดมาแล้วในรอบแรกทั้งหมด คณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจที่ทบทวนโครงสร้างคณะทำงานเพื่อการให้คณะทำงานมีประสิทธิภาพและผลิตผลมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เลือก Mr. Laurie Tollefson จากประเทศแคนาดา Dr. H.seyin G.NDO.DU จากประเทศตุรกี และ Mr. Fran.ois Brelle จากประเทศฝรั่งเศสให้เป็นรองประธานคนใหม่ของคณะกรรมาธิการ พวกเขาได้เข้าร่วมกับรองประธานเดิมอีกหกท่าน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อสองปีที่แล้ว ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหราชอาณาจักร ปากีสถาน ไทย เกาหลีใต้ มาลี และแอฟริกาใต้ คณะกรรมาธิการยังได้ต้อนรับคณะกรรมการระดับประเทศของประเทศชาดและมอร็อคโค เป็นสมาชิกที่มีบทบาท

คณะกรรมาธิการการชลประทานและระบายน้ำระหว่างประเทศเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่รัฐบาล ไม่แสวงหากำไร โดยการอาสา และทางด้านเทคนิค ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิก 110 ประเทศ