อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พิมพ์
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร
กรมชลประทานได้ประกาศวันเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ให้กรมชลประทานดำเนินโครงการ โดยอ่างเก็บน้ำคลองหลวง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางปะกงตอนบนและสาขา เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ช่วยป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำ รวมทั้งรองรับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก อ่างเก็บน้ำคลองหลวงกักเก็บน้ำ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ชลประทาน และเพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
- พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 44,000 ไร่
- พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง 8,500 ไร่
- ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประมงและพื้นที่อุตสาหกรรม 11.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ลักษณะของโครงการ
1.สถานที่ตั้ง : บ้านคลอง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2.สภาพอุทกวิทยา : พื้นที่รับน้ำไหลลงอ่าง 525 ตารางกิโลเมตร
3.เขื่อนกักเก็บน้ำ : เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ความยาวเขื่อน 3.829 กิโลเมตร
ความสูงประมาณ 13.30 เมตร ระดับน้ำเก็บกัก +35.50 เมตร.รทก.
มีความจุอ่าง 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.เขื่อนดินรอง : เป็นเขื่อนดินประเภท Zone Earth Fill Dam ความยาว 1.07 กิโลเมตร
ความสูงประมาณ 6.50 เมตร
5.ทางระบายน้ำล้น : Service & Energy Spillway จำนวน 1 แห่ง
6.River Outlet : จำนวน 1 แห่ง
7.ท่อส่งน้ำปากคลองสายใหญ่ : จำนวน 2 แห่ง
8.ระบบส่งน้ำ : ประกอบด้วยคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย พื้นที่ชลประทาน 16,915 ไร่
คลองส่งน้ำฝั่งขวา พื้นที่ชลประทาน 27,085 ไร่
9.ระบบระบายน้ำ : มีความยาวของคลองระบายน้ำ 50 กิโลเมตร และอาคารในคลองระบายน้ำ 48 แห่ง
แผนที่โครงการ

Hot porn tube Adult sex film Hot sex movies Free sex video

Hot porn clips Hd sex videos Xxx Hot porn video Adult xxx movies Free adult film Hd xxx videos

Free porn film

Hd porn video Tube videos Free xxx movies Adult sex clips Free sex Hd porn

Porn tube Free adult movies Free xxx Free xxx clips Adult porn video

realpornfilms.com