โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่มอก พิมพ์

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก

อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

1. ความเป็นมาของโครงการ

                 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทีหนังสือเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2520 ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า นายครอบ โวหาร สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้มีหนังสือถึง ฯพฯ รองนายกรัฐมนตรี ว่าราษฎรอำเภอทุ่งเสมี่ยม จังหวัดสุโขทัยต้องการแหล่งเก็บน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง และเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อกรมชลประทานได้รับเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำจากกระทรวงฯ จึงมีบัญชาให้สำนักชลประทานที่ 3 (สชป.3)  พิจารณาโครงการเบื้องต้นสรุปได้ว่า ควรก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำน้ำแม่มอก โดยเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทำนบดินสูง 22.00 เมตร ความจุ 150.00 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะสามารถช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ 150,000 ไร่ และได้ส่งเรื่องให้กองวางโครงการ กรมชลประทานพิจารณาต่อไป

                 - กองวางโครง การชลประทานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอกที่จะต้องถูกน้ำท่วมเป็นที่เพาะปลูกมีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หากกำหนดจุดที่ตั้งอาคารหัวงานจากจุดเดิมขึ้นไปทางด้านเหนือน้ำเป็นระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร

                   ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอาษา เมฆสวรรค์ได้มีหนังสือด่วนมากเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2526 ถึงสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้มีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทาน ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่มอก และมีพระราชดำริว่าควรก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ในลำน้ำแม่มอกโดยเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ทางจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกจะก่อประโยชน์ทางด้านชลประทานแก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยอย่างมาก จึงได้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2526 ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้นำเรื่องเสนอเป็นทางการต่อไปได้ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2526 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กปร. (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่าจังหวัดสุโขทัยได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนแผนงานวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก มายังสำนักงานเลขานุการ กปร. ซึ่งทางสำนักงานเลขานุการ กปร. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมชลประทานรับผิดชอบและเป็นโครงการขนาดกลาง ที่ต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูง จึงใคร่ขอทราบผลการพิจารณาของกรมชลประทานในส่วนที่เกี่ยวกับการรับเป็นเจ้าของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความเหมาะสมในด้านของงบประมาณ ซึ่งจะมีผลผูกพันต่องบประมาณปกติของกรมต่อไปด้วย 
                    กรมชลประทานโดยกองวางโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ราษฎรมีความต้องการสูง จึงได้ทำการศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเมื่อปี 2522 และจัดทำรายงานวางโครงการเมื่อปี 2529 และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเมื่อปี 2535 หลังจากนั้นได้มีการเตรียมงานโครงการมาโดยตลอด รวมทั้งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและเป็นที่จัดสรรอพยพราษฎร ในปีงบประมาณ 2534 และปี 2536 กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประทาณเพื่อเตรียมงานเบื้องต้น การจัดพื้นที่อพยพราษฎร การรื้อย้ายทางหลวงแผ่นดิน และงานกันเขตบริเวณพื้นที่น้ำท่วม แต่มาในปี พ.ศ. 2536 กรมชลประทานต้องการชะลองานเนื่องจากมีอุปสรรค์ในด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 47 ดดยกำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี จากเงื่อนไขดังกล่าว กรมชลประทานจึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการต่อไปได้ จนกว่าจะทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ในขณะเดียวกัน กรมชลประทานก็ถูกเร่งรัดให้รีบดำเนินการก่อสร้างโครงการแม่มอกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย ประทานกรรมาธิการนโยบายและติดตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองทัพภาคที่ 3 และที่สำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริแก่แม่ทัพภาคที่3 และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535 เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เหนือจังหวัดสุโขทัย และบรเวณตำบลแม่มอก อำเภอเถินจังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่ง


2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

               1. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในฤดูฝนและการเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง
               2. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับการประปาในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยได้ตลอดทั้งปี และการประปาในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยเฉพาะในฤดูแล้ง
               3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรบริโภคในครัวเรือนและมีรายได้จากการประมงน้ำจืดเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม

3. สถานที่ดำเนินการ

                โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 7  บ้านท่าเกวียน  ต.เวียงมอก  อ.เถิน  จ.ลำปาง  Latitude  17o-18'-51"  เหนือ  Longitude  90o-25'-36"  ตะวันออก  พิกัด 47 QNV 453-142  ระวาง  4843 I  ห่างจากที่ตั้งอำเภอประมาณ 16  กม.  ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ 83 กม.

4. ลักษณะโครงการ

                      โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก เป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่มีปริมาณเกินความต้องการในช่วงฤดูฝน เพื่อส่งน้ำในการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่แปลงอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่และเป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฏรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการประปาทั้งในเขตและนอกเขตสุขาภิบาลอำเภอทุ่งเสลี่ยมตลอดทั้งปีด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอกมีเกนณ์การออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

(1) อ่างเก็บน้ำ : ข้อมูลและเกณฑ์การออกแบบโครงการแม่มอก กรมชลประทานได้ศึกษาไว้และบริษัทที่ปรึกษาได้ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลบางส่วน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

         1. พื้นที่รับน้ำ (เดิม 728.00 ตร.กม.)                                                  770.00 ตร.กม.
         2. ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงทำนบดิน                                          70.00 กม.
         3. ส่วนลาดเทของลำน้ำบริเวณที่ตั้งอ่างน้ำ                                               1:900
         4. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                                                                1,075.60 มม.
         5. ปริมาณน้ำฝนสูงสุด                                                                     1,594.30 มม.
         6. จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                                                               61.60 วัน
         7. อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปี                                                             1,212.00 มม.
         8. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยต่อปี                                             118.00 ล้านลบ.ม.
         9. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในรอบ 10 ปี                                          153.50 ล้านลบ.ม.
        10. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในรอบ 100 ปี                                      1,490.00 ล้านลบ.ม.
        11 ทำนบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 1,925 เมตร สูง 25.10 เมตร
        12. ความจุของอ่างเก็บน้ำ
                 - ระดับ Dead Storage                                                           16.00 ล้านลบ.ม.
                 - ระดับเก็บกัก                                                                       96.00 ล้านลบ.ม.
                 - ระดับน้ำนองสูงสุด                                                               135.00 ล้านลบ.ม.
        13. พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ
                 - ระดับน้ำเก็บกักมีปริมาณ                                        10,625 ไร่ หรือ 17.00 ตร.กม.
                 - ระดับน้ำนองสูงสุดปริมาณ                                      12,680 ไร่ หรือ 20.29 ตร.กม.
        14. ระดับท้องน้ำ                                                                               +107.40 ม.(รทก.)
        15. ระดับ Dead Storage                                                                    +120.00 ม.(รทก.)
        16. ระดับเก็บกัก                                                                                +128.00 ม.(รทก.)
        17. ระดับน้ำนองสูงสุด                                                                         +130.00 ม.(รทก.)
        18. ระดับสันทำนบ                                                                              +132.50 ม.(รทก.)
        19. ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก : ฤดูฝน (เดิม 40,000 ไร่)                                 44,000 ไร่
                                            : ฤดูแล้ง (เดิม 2,000 ไร่)                                  27,200 ไร่
        20. ส่งน้ำเพื่อการประปา     : การประปา อ.ทุ่งเสลี่ยม                                  2,640 ลบ.ม./วัน
                                            : การประปา อ.เมือง จ.สุโขทัย                           8,000 ลบ.ม./วัน

(2) พื้นที่ชลประทาน : พื้นที่ส่งน้ำของโครงการนี้กำหนดให้ส่งน้ำออกจาก River Outlet ปล่อยลงสู่ลำน้ำเดิมเพื่อส่งให้ฝายทดน้ำซึ่งอยู่ท้ายน้ำจำนวน 5 แห่ง โดยใช้ระบบส่งน้ำจากฝายและเหมืองเดิมของราษฎร พื้นที่ส่งน้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนใขเขต ตำบลกลางดง ตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล นอกจากนี้ยังต้องส่งน้ำให้แก่พื้นที่แปลงอพยพซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จัดสรรอยู่อาศัย และพื้นที่จัดสรรทำกินอีกประมาณ 4,148 ไร่ ซึ่งอยู่ทางด้านท้ายทำนบดิน โดยส่งน้ำออกจากอ่างไปตาม Canal Outlet  ทั้งสองฝั่งเข้าสู่คลองดาดคอนกรีตซึ่งก่อสร้างไว้แล้วเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมของราษฎรที่อพยพขึ้นมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำที่น้ำท่วมถึงในบางส่วน

5. แผนการดำเนินการ 7 ปี   (2534-2540)

6. ผลประโยชน์ของโครงการ

                 (1) พื้นที่รับประโยชน์ : พื้นที่ได้รับประโยชน์คือพื้นที่ในเขตชลประทาน ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
                         1. ข้าว : คาดว่าเมื่อมีโครงการผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ  6,836 ตัน คิดเป็นมูลค่าสุทธิประมาณปีละ 15.98 ล้านบาท
                         2. ถั่วเหลือง : คาดว่าเมื่อมีโครงการผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ  11,678 ตัน คิดเป็นมูลค่าสุทธิประมาณปีละ 49.44 ล้านบาท   
                         3.ถั่วเขียว : คาดว่าเมื่อมีโครงการผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ  512 ตัน คิดเป็นมูลค่าสุทธิประมาณปีละ 2.58ล้านบาท      
                 (2) พื้นที่จัดสรรอพยพ : พื้นที่จัดสรรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย และส่วนที่เป็นพื้นที่ทำมาหากินซึ่งในส่วนพื้นที่จัดสรรทำกินสามารถวิเคราะห์ผลประโยชน์ได้ดังนี้
                         1. ข้าว : คาดว่าเมื่อมีโครงการผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ  167 ตัน คิดเป็นมูลค่าสุทธิประมาณปีละ 6.43 ล้านปี
                         2. ถั่วเหลือง : 1. ข้าว : คาดว่าเมื่อมีโครงการผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณปีละ  902 ตัน คิดเป็นมูลค่าสุทธิประมาณปีละ 4.85 ล้านบาท

            นอกจากผลประโยชน์ทางการเกษตรแล้วยังมีผลประโยชน์ทางการประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะได้รับประมาณปีละ 2.81 ล้านบาท ประโยชน์ทางด้านการประปาจะมีประมาณปีละ 1.41 ล้านบาท และยังมีผลประโยชน์จากการตัดไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 43.52 ล้านบาท

7. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

                             - เสร็จเรียบร้อย

8. ปัญหาและอุปสรรค

                             - ไม่มี