โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์

อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


1. ความเป็นมาของโครงการ

        วันที่ 23 กันยายน 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสผ่าน
พลเอกเทียนชัย  จั่นมุกดา รองสมุหราชองครักษ์ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำยมบริเวณด้านเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อช่วยแก้ไขความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค - บริโภคของราษฎรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งให้พิจารณาปรับปรุงหนองหิน หนองพุง และหนองน้ำ อื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น

2. การพิจารณาโครงการ

        เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณด้านทิศเหนือสุดของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งติดต่อกับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นเทือกเขาสูงถัดลงมาเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบที่ใช้ในการทำนา และปลูกพืชอื่นๆมีลำน้ำสาขาสายต่างๆ ผ่านเป็นจำนวนมากในอดีตมีน้ำไหลในลำห้วยตลอดปีเป็นส่วนใหญ่
        แต่ปัจจุบันสภาพน้ำท่าได้เปลี่ยนแปลงไป โดยในฤดูฝนเมื่อมีฝนตกในเขตลุ่มน้ำ น้ำจะไหลลงสู่ที่ตำอย่างรวดเร็วส่วนในฤดูแล้งไม่มีน้ำไหลในลำห้วยหรืออาจมีน้ำไหลน้อยประกอบกับปริมาณน้ำฝนปีเฉลี่ยที่ตกในเขต อ.ศรีสัชนาลัย อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตร อีกทั้งได้มีการบุกลุกป่าเปิดเป็นที่ทำกินเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ราษฎรส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตรต้องประสบความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและน้ำใช้อุปโภค-บริโภค วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็คือ การก่อสร้างแหล่งกักน้ำ กระจายตามลำห้วยต่างๆเพื่อเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำทำการเพาะปลูกแล้ว ยังสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนได้อีกด้วย

3. วัตถุประสงค์

        เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยในบริเวณเขตพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง ในเขตโครงการฝายเชลียง

4. ลักษณะโครงการ

ประเภทอ่างเก็บน้ำ

5. ที่ตั้งหัวงาน

        บริเวณบ้านปากทรวง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พิกัด 47 QNV 910 - 523 ระวาง 4944 II

6. ผลประโยชน์ของโครงการ

        เมื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวงเสร็จแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียงดังนี้

                1) ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฝายศรีเชลียงได้ประมาณ 24,000 ไร่ ในฤดูฝนและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนในเขตพื้นที่โครงการได้ประมาณ 2,160 ไร่ ในฤดูแล้ง

                2) ใช้น้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำ และส่งน้ำไปตามคลองส่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ของราษฎรในเขตโครงการและบิเวณใกล้เคียงโดยเป็นแหล่งน้ำใช้ที่มีตลอดปี

                3) ใช้ตัวอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำ เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งเป็นที่ทำการประมงของราษฎร ทำให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการของราษฎรให้ดีขึ้น

               4) ใช้อ่างเก็บน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎรในท้องถิ่นบริเวณโครงการและใกล้เคียง

7. ลักษณะทั่วไปของโครงการ

- พื้นที่รับน้ำลงอ่างฯ                                           47                         กม
2
- ฝนเฉลี่ยทั้งปี                                                1,342.40                   มม.
- จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี                           60.30                      วัน
- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯในเกณฑ์เฉลี่ย            9.65                  ล้าน ม3. / ปี
- ความจุของอ่างฯที่ระดับ Dead Storage          400,000                   ม3.
- ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก                       8,000,000                 ม3.
- ความจุของอ่างที่ระดับน้ำนองสูงสุด             9,838,000                ม3.
- ความจุของ Flood Surcharge                         1,830,000                 ม3.
- ระดับท้องน้ำ                                                 + 108.50               ม.(รทก.)
- ระดับธรณี  ทรบ.                                           + 110.00               ม.(รทก.)
- ระดับเก็บกัก                                                  + 128.00               ม.(รทก.)
- ระดับน้ำสูงสุด                                               + 129.50               ม.(รทก.)
- ระดับสันทำนบ                                              + 132.00               ม.(รทก.)
- พื้นที่ผิวอ่างฯที่ระดับ                                          94                         ไร่
- พื้นที่ผิวอ่างฯที่ระดับเก็บกัก                               656                        ไร่
- พื้นที่ผิวอ่างฯที่ระดับน้ำสูงสุด                           730                         ไร่
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน                          24,000                     ไร่
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูแล้ง                         2,160                       ไร่
- สามารถใช้น้ำเพื่อการประปา                           730,000                  ม3. / ปี

8. อาคารหัวงาน

- ระดับทำนบดิน                                             + 132.00             ม.(รทก.)
- ความกว้างของสันทำนบดิน                               8.00                   ม.
- ความยาวของสันทำนบดิน                                 313                    ม.
- ส่วนสูงที่สุด                                                  23.50                 ม.

9. อาคารประกอบหัวงาน

Service & Emergency Spillway
- ชนิด Side Channal
- สันฝายยาว                                                         40                    ม.
- ระดับสันฝาย                                                     + 128.00             ม.(รทก)
- ระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ                                      132                   ม3. / วินาที

10. River Outlet

- ชนิด Concrete Steelliner
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง                                        1-1.00             ม.
- ระดับธรณีท่อ                                                + 110.00            ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อประมาณ                            1.125               ม3. / วินาที
- ส่งน้ำช่วยการเพาะปลูกได้ประมาณ                          24,000             ไร่

11. รายละเอียดสัญญา

- สัญญาก่อสร้างเลขที่ กจ.1/2550 (ฝพพ.1) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550
- ก่อสร้างดดย หจก. ศรีสำโรงขนส่ง
- ราคาค่าก่อสร้าง  148,400,000 บาท
- ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง   840 วัน
- เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550
- สิ้นสุดวันที่ 6 มกราคม 2553