โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทบศอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พิมพ์โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทบศอก
ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

*****************************************************************

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มีพระราชกระแสสั่งแก่ อธิบดีกรมชลประทาน (นายชลิต ดำรงศักดิ์) และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์) ให้จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนเพิ่มผลผลิตข้าวในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตข้าวภายในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

3. เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระยะเวลาก่อสร้าง

1 ปี (ปีงบประมาณ 2555) งบประมาณ 2,880,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

- กิจกรรมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 1,940 เมตร

- กิจกรรม Blow Off จำนวน 2 แห่ง

- กิจกรรม Air Release Value จำนวน 2 แห่ง

- กิจกรรม ก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำนาให้แก่ราษฎรบ้านผาสุกภายในโครงการศูนย์ภูฟ้าพื้นที่ 60 ไร่

2. สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่ราษฎรจากเดิมได้ผลผลิตต่อปีประมาณ 20 ถังต่อไร่ เป็น 60 ถังต่อไร่

3. ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น


รูปภาพโครงการ

topsok_