โครงการจัดหาน้ำบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง พิมพ์

 
 โครงการจัดหาน้ำบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง

*****************************************************
 


พระราชดำริเมื่อ
         เมื่อวันที่  9  มกราคม  2547  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จฯ  ไปทอดพระเนตรพื้นที่จัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนครงการสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง
         
สถานที่ตั้งโครงการ
         บ้านสะจุก - บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 7 บ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง  และสถานีทดลองเกษตรที่สูง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน 

ระยะเวลาก่อสร้าง 
         เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  2547  แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2547 

รายละเอียดโครงการ
         ฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่และอาคารประกอบ 1 แห่ง
               ความกว้างของฝาย   ยาว   10   เมตร 
               ความสูงของฝาย               2   เมตร
               ท่อส่งน้ำยาว          4,370       เมตร
               บ่อพักน้ำ          100 ลบ.ม.  6  แห่ง
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        ใช้อุปโภค-บริโภคภายในสถานีเกษตรที่สูง  และบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง  ตำบลขุนน่าน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวน 183 ครอบครัว ประชากร 980 คน  และช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ ฤดูฝน 500 ไร่ และฤดูแล้ง  100 ไร่
 

ภาพโครงการ
  •                                         

    sajug