ผู้ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากระราชดำริ พิมพ์ อีเมล

โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายเก็บกักน้ำห้วยทรายและบริเวณต้นน้ำของห้วยสามพันนาม  ในเขตอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน  เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรริมห้วยผากให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี   และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน   นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  สำนักชลประทานที่ 10 (เดิม)  ได้ให้กองวางโครงการศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้น  และต่อมากองวางโครงการได้จัดทำรายงานวางโครงการแล้วเสร็จ    เมื่อเดือน กันยายน 2537 ผลการศึกษาสรุปว่า พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากอยู่ในเขต    บ้านยางชุม  หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 6  บ้านยางชุม  ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือราษฎรบริเวณริมห้วยผากให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

2. ช่วยสนับสนุนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน  ในบริเวณใกล้เคียง

4. เพื่อใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อบริโภคและเพิ่มรายได้

5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

สภาพทั่วไป        

พื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจดเขตประเทศพม่า เพราะเป็นต้นน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน และแม่น้ำเพชรบุรี  มีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย  ทางด้านตะวันออกซึ่งอยู่ใต้เขื่อนเพชรบุรี  ลงไปจนจดทะเล  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณภูเขา  ไม่เหมาะสำหรับใช้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มีราษฎรเข้าไปบุกรุกและเปิดป่าทำไร่อยู่เป็นหย่อมๆ โดยทั่วไปพอสรุปได้ว่าในเขตอำเภอนี้มีพื้นที่ๆ เหมาะสมจะทำการเพาะปลูกไม่มากนัก และพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่

ระยะเวลาก่อสร้าง              

ระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2548 - 2554

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ  ปีงบประมาณ 2550 - 2552

ระยะเวลาดำเนินการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ  วางแผนก่อสร้างปีงบประมาณ 2553 2554

 

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบเขื่อนดินประเภท      Zone Type

                                    - สูง                                           24.50    เมตร

                                    - ยาว                                                      716.00 เมตร

                                    - สันเขื่อน กว้าง                              9.00     เมตร

อาคารระบายน้ำล้น (Spillway)                1           แห่ง

ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)                     1           แห่ง

ท่อส่งน้ำ (Canal Outlet)                                  1           แห่ง

ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ส่งน้ำด้วยท่อความยาวประมาณ  18.521 กิโลเมตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำ มีปริมาตรเก็บกักที่ระดับเก็บกัก 27.5 ล้าน ลบ.ม. ระบบชลประทาน สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกประมาณ 4,100 ไร่ 

ความก้าวหน้าของโครงการ

งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ   ดำเนินการโดยวิธีจ้างก่อสร้าง  สัญญาที่  กจ.03/2549 (ฝพพ.4)  ลงวันที่  29  กันยายน  2549  ค่าจ้างตามสัญญา 477,200,000.- บาท  เริ่มอายุสัญญา 10 มกราคม  2550 สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่  27  มิถุนายน  2552  และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2551 เพิ่มระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก  180  วัน สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่  24 ธันวาคม  2552 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  2551 แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 113  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2551 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น)  

      แผนงาน ผลงาน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
 

      แผนงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ    96.20 %     
      ผลงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ      82.02
% 

      แผนงานทั้งโครงการ    45.00 %
      ผลงานทั้งโครงการ      44.00 %  

รูปโครงการ

huai-pag-1 huai-pag-2huai-pag-3 huai-pag-4