ผู้ออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน พิมพ์ อีเมล

โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำริเมื่อ

           เมื่อวันที่  30  เมษายน  2547   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชดำริ  กับนายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์  อธิบดีกรมชลประทาน  และนายประสงค์  พิฑูรกิจจา  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      วังไกลกังวล   อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สรุปได้ดังนี้

"  พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จนจรดจังหวัดชุมพร  มีปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆ   เป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเล  ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำต่างๆ   ตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎร  และเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนน  และคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วนต่อไป "


สถานที่ตั้ง

 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยพื้นที่ลุ่มน้ำจะอยู่ระหว่างเส้น  Latitude 110 - 06 N   ถึง   110-21' และเส้น  Longitude   980 - 17' E  ถึง 990 -36' E   ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4831II และ  4831 III  ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์   รวมพื้นที่ประมาณ   475   ตารางกิโลเมตร


 วัตถุประสงค์ของโครงการ
      - เพื่อบรรเทา , แก้ไข  และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      -  เพื่อบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
      -  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเพชรเกษม  ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเพียงเส้นทางเดียวที่จะเดินทางไปสู่ภาคใต้ 
      -  เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานให้ดีขึ้น


สภาพทั่วไป
         จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นช่วงวันที่   30  ธันวาคม  2545   ถึงวันที่   1  มกราคม  2546   โดยมีสภาพน้ำไหลข้าม  - ท่วมขังถนน  และบ้านเรือนราษฎร   ลึกประมาณ  0.60 - 1.50  ม.  ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำที่มากตลอดจน  คลองบางสะพานและคลองย่อยต่างๆ    รวมถึงคลองแม่รำพึงระบายน้ำไม่เพียงพอ   เนื่องจากสภาพของลำน้ำเหล่านั้นมีสภาพแคบ   และตื้นเขิน

ระยะเวลาก่อสร้าง
       ปี 2550 - ปี 2551

รายละเอียดโครงการ
       -  งานขุดลอกคลองบางสะพาน   (กม. 1+000  ถึง  9+200)
       -  งานก่อสร้างอาคารชลประทาน และท่อลอดถนน 16 แห่ง
       -  งานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางสะพาน  จำนวน  4 แห่ง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.

โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน เป็นโครงการเร่งด่วนที่สำคัญของกรมชลประทาน  ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหลายด้านทั้งเรื่องแผนงานงบประมาณ  การดำเนินการก่อสร้าง  การสร้างความเข้าใจกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ  ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัย และโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยใหญ่ได้ประมาณร้อยละ 80 โดยพิจารณาจาก     ความสามารถที่โครงการระบายปริมาณน้ำหลากสูงสุด  สามารถสร้างโอกาสและศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอบางสะพานให้สูงขึ้น การท่องเที่ยวและมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่เพื่อท้องถิ่นสามารถเพิ่มแหล่งน้ำสำรอง   เพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค สามารถสร้างความมั่นใจ ลดปัญหาความวิตกกังวล หวาดกลัวอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในเขตอำเภอบางสะพาน     ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งสามารถช่วยเหลือราษฎรได้ตามแนวพระราช
ดำริที่ได้พระราชทานได้

ความก้าวหน้าของโครงการ
            ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % เมื่อ กันยายน 2551 

ภาพโครงการ

barngsa-3
 

 

      งานขุดลอกคลองบางสะพาน


barngsa-4_copy


                                       
                                           งานขุดลอกคลองบางสะพาน
                                         

    
    งานป้องกันตลิ่งคลองบางสะพาน

barngsa-1 barngsa-2

                                                                                   งานประตูระบายน้ำ