ผู้ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย พิมพ์ อีเมล
โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย
หมู่ที่ 9 ตำบล เขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอก   อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบล เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม      พระราชประสงค์หนองพลับ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.2/25502 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549)

ประโยชน์ของโครงการ
ชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และนอกพื้นที่เขตชลประทาน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพิ่มขึ้น สำหรับราษฎรจำนวน 1,790 ครัวเรือน 6,710 คน มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 72,000 ไร่
เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่พื้นที่จำนวน  4,500 ไร่ ในฤดูฝน และจำนวน 2,000 ไร่ ในฤดูแล้ง
ช่วยบรรเทาอุทกภัย ลดความเสียหายให้แก่พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 50,000 ไร่