ผู้ออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล

อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1- สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาแก้ว ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัด 47 PNN 540 - 755 ระวาง 4832 II ลำดับชุด L 7017 แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000

- การคมนาคม

การเดินทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.ชุมพร )

( ถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 363 ) แล้วกลับรถเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายเพชรเกษม - ตลาดเหมืองแร่ เข้าไป

ระยะทางประมาณ 8.20 กิโลเมตร ถึงบริเวณบ้านเหมืองแร่ แล้วเดินทางต่อเป็นทางลูกรังระยะทางประมาณ 9.50

กิโลเมตร ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ


2. ลักษณะทางอุทกวิทยา

- พื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 37.00 ตารางกิโลเมตร

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 967.0 มิลลิเมตร


3. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ลักษณะโครงการประกอบด้วย

3.1 ตัวเขื่อน

- เป็นเขื่อนดินชนิด ( ZONE TYPE ) สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร สูง 26.00 เมตร ยาว 520 เมตร

- ระดับสันเขื่อน + 114.000 เมตร ( รทก. )

- ระดับน้ำสูงสุด + 111.800 เมตร ( รทก. )

- ระดับน้ำเก็บกัก + 110.000 เมตร ( รทก. )

- ระดับน้ำต่ำสุด + 94.000 เมตร ( รทก. )

- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 12.25 ล้านลูกบาศก์เมตร

- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 10.40 ล้านลูกบาศก์เมตร

- ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำต่ำสุด 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร

3.2 อาคารประกอบ

- อาคารระบายน้ำล้น ( SPILLWAY ) แบบ SIDE CHANNEL CHUTE กว้าง 30.00 เมตร ยาว 235 เมตร

สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 124.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

- อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ? 0.60 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1.64 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวินาที

3.3 ระบบส่งน้ำ

- ประกอบด้วยท่อส่งน้ำซึ่งเป็นท่อเหล็กเหนียว ขนาด ? 600 มิลลิเมตร จำนวนทั้งสิ้น 2 สาย มีความยาวรวมทั้งหมด

ประมาณ 3.085 กิโลเมตร


4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานประมาณ 4,000 ไร่ รวมทั้งการอุปโภค - บริโภค

- ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ

- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว


5. ระยะเวลาดำเนินงาน

- ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 รวมระยะเวลา 5 ปี