ผู้ออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พิมพ์ อีเมล

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน

อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลโครงการ

เป็นโครงการเขื่อนดินประเภท Zoned dam ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เฉลี่ย 9.00 ล้าน ม.3/ปี ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,601.90 มม./ปี ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักปกติ 6.44 ล้าน ม.3 สันทำนบกว้าง 8.00 ม ยาว 900.00 ส่วนสูงที่สุด 38.00 ทางระบายน้ำล้นชนิด Side Channel สันฝายยาว 40.00 ม. ระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 149.88 ม.3/วินาที อาคารท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ระยะเวลาก่อสร้างโครงการปี ราคางาน 600,000,000 บาท


วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง เนื่องจากภาวะฝนแล้งของราษฎรในเขต ต.สีวิเชียร ต.โซง ต.โดมประดิษฐ์ และ ต.ยาง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอีสานตอนล่าง บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาชนบทบริเวณพื้นที่ชายแดนตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา


ผลประโยชน์ของโครงการ

ส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่โครงการในฤดูฝน 5,500 ไร่ ฤดูแล้ง 700 ไร่.


การดำเนินการที่ผ่านมา

กรมชลประทานประกาศวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 4 เมษายน 2548

กันเขต รังวัดที่ดินพื้นที่ชลประทานแล้วเสร็จ

- ขออนุญาตใช้พื้นที่ 626 ไร่ (เขตป่าสงวนฯ Zone 322 ไร่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 69 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม 235 ไร่) ขออนุญาตเมื่อสิงหาคม 2532 และ 16 กรกฎาคม 2546 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่

การดำเนินการในปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติชุดเดิม ครบกำหนดวาระ 2 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และเดือนกันยายน 2552 ตามลำดับ อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติชุดใหม่


การดำเนินการต่อไป

เมื่อได้รับการอนุญาตการใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว กรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป