ผู้ออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการฝายน้ำปันพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมล

โครงการฝายน้ำปันพร้อมระบบส่งน้ำ

ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


**************************************


พระราชดำริเมื่อ

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. จัดหาน้ำสนับสนุนเพิ่มผลผลิตข้าว ในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ฯ

สถานที่ตั้ง

บ้านนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตข้าวภายในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ 

และหมู่บ้านใกล้เคียง

2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

3. เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด


ระยะเวลาก่อสร้าง

1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ) วงเงิน 6,500,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

1. กิจกรรมฝายทดน้ำ จำนวน 1 แห่ง

2. กิจกรรมวางท่อส่งน้ำ จำนวน 1 สาย

3. กิจกรรม Blow Off จำนวน 1 แห่ง

4. กิจกรรมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 11 แห่ง

5. กิจกรรม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง

6. กิจกรรมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำน้ำสนับสนุนยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตข้าวตามแผนงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ และหมู่บ้านใกล้เคียง

2. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

3. ส่งเสริมการน้ำทรัพยากรน้ำที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


รูปภาพโครงการ

nampun