ผู้ออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกคุ้ม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกคุ้ม
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

*****************************************************************


พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธื 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา หมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ ตำบลยม และไปติดตามผลการดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในการนี้ได้พระราชทานพระราดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวันน้ำไคร้นันทชัยศึกษาและพื้นที่การเกษตรบางส่วนของตำบลยมและแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โดยรอบโรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ ตำบลตาลชุม และตำบลป่าคา ในเขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ต่อมากรมชลประทานได้มีหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่และข้อพิจารณาในการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยเห็นควรให้ความช่วยเหลือโดยการจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อมาสำนักราชเลขาธิการมีหนังสือที่ รล008/668 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 แจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงเห็นชอบตามข้อพิจารณาดังกล่าว

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ

2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาก่อสร้าง

1 ปี (ปีงบประมาณ 2555) งบประมาณ 9,560,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

1. กิจกรรมทำนบดิน

- ขนาดทำนบดิน กว้าง 8 เมตร ยาว 53 เมตร สูง 16 เมตร ขนาดความจุ 86,000 ลูกบาศก์เมตร

2. กิจกรรม อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย

- ท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวม 152 เมตร

- อาคาร Control Room จำนวน 1 แห่ง

- งานคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 0.50 เมตร

3.กิจกรรมอาคารระยายน้ำล้นแบบรางเท

- อาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันทางระบายน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 79.31 เมตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ราษฎรบ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 50 ครัวเรือน 210 คน และบริเวณใกล้เคียง มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 280 ไร่ และฤดูแล้ง 40 ไร่ ทำให้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


รูปภาพโครงการ

nokkum_copy