ผู้ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทบศอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมลโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทบศอก
ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

*****************************************************************

พระราชดำริเมื่อ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้มีพระราชกระแสสั่งแก่ อธิบดีกรมชลประทาน (นายชลิต ดำรงศักดิ์) และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์) ให้จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนเพิ่มผลผลิตข้าวในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตข้าวภายในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

3. เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระยะเวลาก่อสร้าง

1 ปี (ปีงบประมาณ 2555) งบประมาณ 2,880,000 บาท

รายละเอียดโครงการ

- กิจกรรมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 1,940 เมตร

- กิจกรรม Blow Off จำนวน 2 แห่ง

- กิจกรรม Air Release Value จำนวน 2 แห่ง

- กิจกรรม ก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำนาให้แก่ราษฎรบ้านผาสุกภายในโครงการศูนย์ภูฟ้าพื้นที่ 60 ไร่

2. สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่ราษฎรจากเดิมได้ผลผลิตต่อปีประมาณ 20 ถังต่อไร่ เป็น 60 ถังต่อไร่

3. ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น


รูปภาพโครงการ

topsok_