ผู้ออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่างเก็บน้ำพระปรง พิมพ์ อีเมล

อ่างเก็บน้ำพระปรง

อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  
 

พระราชดำริ 

                เมื่อวันที่  31  มกราคม  2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรี โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีโดยพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำพระปรง  ดังนี้

                "ควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยพระปรงโดยเร่งด่วนที่สุด  ทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่งห้วยพระปรง ในเขตอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)  สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี"

การสนองพระราชดำริของกรมชลประทาน 

               กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปรง  ขนาดทำนบดินกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  443.00  เมตร  สูง  26.00  เมตร  ความจุอ่างเก็บน้ำ  97.00  ล้านลูกบาศก์เมตร  ที่บ้านระเบาะหูกวาง  หมู่ที่ 6  ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  เมื่อ พ.ศ. 2534  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลช่องกุ่ม  หนองหมากฝ้าย  หนองน้ำใส  และซับนกแก้ว

ผลประโยชน์ของโครงการ

                1.  ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการฯ  11,319  ไร่

                2.  ช่วยให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค  แก่ราษฎรในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอ

                3.  ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางประกง

                4.  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง

                5.  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

                6.  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในคลองธรรมชาติ  ช่วยพื้นที่เกษตรกรได้  25,000  ไร่