ผู้ออนไลน์

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการฝายบ้านน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าวังผา จ.น่าน พิมพ์ อีเมล

โครงการฝายบ้านน้ำไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

************************

 

พระราชดำริเมื่อ

            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำไคร้ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือรางเรียนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร

 

สถานที่ตั้ง

            บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

           1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ของราษฎรบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 จำนวน 96 ครัวเรือ ประชากร 355 คน และภายในโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา

           2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรของราษฎรบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

           3. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา

 

ระยะเวลาก่อสร้าง

            1 ปี (ปีงบประมาณ 2555) งบประมาณ 8,622,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการ

            -  ก่อสร้างฝายหินก่อขนาดสูง 2.00 เมตร กว้าง 6.00 ม. 1 แห่ง , ขนาดสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร 1 แห่ง

            -  ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำขนาด Ø 3" , 2" ยาวประมาณ 3,600 เมตร

            -  ก่อสร้างถังพักน้ำขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แหง และขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

            สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในเพื่อการอุโภค - บริโภค ของราษฎรบ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 96 ครัวเรือน 355 คน และหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งสนับสนุนสำหรับทำการเกษตรจำนวน 250 ไร่ ในฤดูฝน 100 ไร่ ในฤดูแล้ง ทำให้ราษฎรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 
ภาพโครงการ

namkrice