ผู้ออนไลน์

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าวังผา จ.น่าน พิมพ์ อีเมล

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

************************

 

พระราชดำริเมื่อ

            นายสนธิ์ คำมินทร์ กำนันตำบลศรีภูมิ พร้อมด้วยราษฎรตำบลศรีภูมิและตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านม่วงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร

 

สถานที่ตั้ง

            บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

             1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ตำบลศรีภูมิและบริเวณใกล้เคียง

             2. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ทางดานการเกษตร

             3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการกองทุนข้าวพระราชทาน

 

สภาพทั่วไป

            โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเดิมชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

 

ระยะเวลาก่อสร้าง

                1 ปี (ปีงบประมาณ 2555)

 

รายละเอียดโครงการ

            -  ก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแห่งใหม่ 1 แห่ง ทดแทนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดเสียหาย

            -  เสริมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 340 เมตร ให้สามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึง

            -  ซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ความยาว 2,412 เมตร ให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

              1. เป็นการลดการสูบเสียน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,000 ไร่

              2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎรได้ตลอดปี

              3. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโรงสีข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

 

ภาพโครงการ

banmoung