ผู้ออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ระบบส่งน้ำเหมืองมหัศจรรย์และอาคารประกอบสาย1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พิมพ์ อีเมล

ระบบส่งน้ำเหมืองมหัศจรรย์และอาคารประกอบสาย 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ระบบส่งน้ำเหมืองมหัศจรรย์และอาคารประกอบ

************************************************************** 

พระราชดำริเมื่อ

            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามผลการดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทาน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในการนี้ นายสนธิ์  คำมินทร์ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ขอพระราชทานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่รวม 3 ตำบล และได้มีพระราชดำริกับนายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว

 สถานที่ตั้ง

            ตำบลป่าคา ตำบลศรีภูมิ และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

            เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรพื้นที่ตำบลป่าคา ตำบลศรีภูมิ และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 ระยะเวลาก่อสร้าง

            1 ปี (ปีงบประมาณ 2554 )  งบประมาณทั้งสิ้น 32,670,000 บาท

 รายละเอียดโครงการ

            1. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายดาดคอนกรีต ระยะทาง 5,636 เมตร
            2. คลองซอย รวม 7 สาย ดังนี้
            2
.1 คลองส่งน้ำ 1R- LMC ระยะทาง 670 เมตร
            2.2 คลองส่งน้ำ 2R- LMC ระยะทาง 915 เมตร
            2.3 คลองส่งน้ำ 3R- LMC ระยะทาง 778 เมตร
            2.4 คลองส่งน้ำ 4R- LMC ระยะทาง 1,033 เมตร
            2.5 คลองส่งน้ำ 5R- LMC ระยะทาง 603 เมตร
            2.6 คลองส่งน้ำ 6R- LMC ระยะทาง 626 เมตร
            2.7 คลองส่งน้ำ 7R- LMC ระยะทาง 1,566 เมตร

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 ตำบล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 18 หมู่บ้าน 2,874 ครัวเรือน 9,608 คน ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน 5,000 ไร่ และฤดูแล้ง 1,000 ไร่

 รูปภาพโครงการ


mahatsajan1

ระหว่างดำเนินการ


mahatsajan2

ดำเนินการแล้วเสร็จ