ผู้ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝายห้วยบ่อส้ม จังหวัดเชียงราย พิมพ์ อีเมล

ฝายห้วยบ่อส้ม  จังหวัดเชียงราย

 

พระราชดำริ
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายห้วยบ่อส้มพร้อมอาคารประกอบ และท่อระบายน้ำปากคลองฝั่งซ้ายไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 เพื่อช่วยเหลือราษฎร 17 หมู่บ้าน ในตำบลป่าแดด  ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง  ตามที่นายผล  อินต๊ะไชยวงค์  กำนันตำบลป่าแดด  ได้ขอพระมหากรุณา

สถานที่ตั้ง
         บ้านสันขี้เหล็ก  หมู่ที่ 6  ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
          -  เพื่อจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร  17 หมู่บ้านในตำบลป่าแดด  ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค  รวมทั้งเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร

 ระยะเวลาก่อสร้าง

         1 ปี (ปีงบประมาณ  2552) งบประมาณทั้งสิ้น  17,448,500  บาท

รายละเอียดโครงการ 
         -  ฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่  ขนาดสันฝายสูง  2  เมตร ยาว 21  เมตร 
         -  ประตูระบายทรายและสะพานคนเดิน
         -  ทรบ. ปากคลองฝั่งซ้าย  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว 13.00  เมตร
         -  คลองส่งน้ำ  กว้าง  1.50  เมตร  ยาว  3,650  เมตร
         -  รางริน  ความยาว  265  เมตร
         -  ท่อรับน้ำเข้าแปลงนา  จำนวน  16  แห่ง
         -  อาคารแบ่งน้ำ  จำนวน  5  แห่ง
         -  อาคารท่อลอดถนน  จำนวน  9  แห่ง
         -  อาคารรับน้ำ  จำนวน  2  แห่ง

ประโยชน์ของโครงการ
         1. สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ  รวมทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้  4,100  ไร่ในฤดูฝน  และ  1,500  ไร่  ในฤดูแล้ง
         2. สามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยด้านท้ายน้ำของโครงการฯ

ภาพโครงการ

 bosom