ผู้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิมพ์ อีเมล


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พระราชดำริเมื่อ
           เนื่องจากนายปั๋น  พรมคำ  กำนันตำบลป่าแลวหลวงและนายจันทร์  วงศ์เทพ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กับพวกได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  ถึงสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระองค์  ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ ที่ปรึกษาฯกปร. ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีหนังสือที่ กร.00073.3/27 ลงวันที่ 7 มกราคม  2547 ถึงอธิบดีกรมชลประทานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 2 ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้ 
           คุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร์  ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้มีหนังสือที่ รล.008/3711  ลงวันที่  13 กรกฎาคม  2547  แจ้งว่าได้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว

สถานที่ตั้งโครงการ
           หมู่ 3  บ้านดอนอภัย   ตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

           - เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 4,400 ไร่ ฤดูแล้ว 1,200 ไร่
           - เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับในการอุปโภคบริโภคของราษฎร
           - เพื่อให้ราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการฯมีอาชีพทางการเกษตรที่ต่อเนื่องและมั่นคงสภาพลำน้ำ


ระยะเวลาก่อสร้าง
           ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 9  เดือน ( ปีงบประมาณ 2550 ) โดยงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งหมดของโครงการประมาณ 47,768,000.00 บาท

สภาพพื้นที่
          พื้นที่ลุ่มน้ำยางมีลำห้วยไหลผ่านคือลำห้วยยางโดยเป็นลำห้วยสายหลักความยาวของลำน้ำ
ประมาณ 20กิโลเมตร  ต้นน้ำเกิดจากยอดดอยที่ระดับความสูงประมาณ 600 เมตร   จากระดับน้ำทะเลปานกลางทิศทางการไหลของน้ำจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกและไหลบรรจบกับลำน้ำมวบ บริเวณป่าแลว  สภาพท้องลำห้วยเป็นกรวดและทราย  ท้องลำน้ำกว้างประมาณ 8 เมตร ส่วนที่มีน้ำไหลในช่วงที่ตรวจสอบภูมิประเทศในเดือนกุมภาพันธ์มีความกว้างประมาณ 2 เมตร และลึกประมาณ  0.05-0.10  เมตร

รายละเอียดโครงการ
          กรมชลประทาน ได้พิจารณาที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ที่บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

            -  พิกัด 47 QQA 063-958 ระวาง 5146 I  ตามแผนที่มาตราส่วน  1:50,000

            การดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้.
            1. กิจกรรมทำนบดิน
                - งานทำนบดิน ขนาดสูง 20.00 ม. ยาว 296.00 ม. สันทำนบกว้าง 8.00 ม จำนวน 1 แห่ง  ความจุ 1.989 ล้าน ลบ.ม.
            2. กิจกรรมทางระบายน้ำล้น
                - งานทางระบายน้ำล้นแบบรางเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันกว้าง 24.00 ม. ยาว 288.82 ม.สูง 2.50 ม.
            3. กิจกรรมท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย
                - งานท่อส่งน้ำ ขนาดท่อ 0.60 ม. ยาว 133.00 ม. จำนวน 1 แห่ง
                - คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ขนาดท้องกว้าง 1.80 ม. สูง 1.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร
            4. กิจกรรมท่อแยก
                - งานท่อแยก ขนาดท่อ 050 ม. ยาว 75.00 ม. จำนวน 1 แห่ง
                - คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตขนาดท้องกว้าง 1.30 เมตร สูง 1.15 เมตร ยาว 100 เมตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 4,000 ไร่
            2. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 1,200 ไร่
            3. ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตโครงการได้ตลอดปี
            4. ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
            5. ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎร
            6. สามารถบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยบริเวณด้านท้ายน้ำของโครงการฯ

ภาพโครงการ


 yang


*******************