ผู้ออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้เขียนโครงการสูงสุด

กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.17: 134 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.16: 89 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.2: 69 รายการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: 54 รายการ
กลุ่มพิจารณาโครงการ สชป.4: 42 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.5: 28 รายการ
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป.1 นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง : 23 รายการ
อธิพล ศรีหล้า สชป.7: 17 รายการ
นายนิวัต แจ้งสว่าง ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปฏิบัติการ สชป.14: 15 รายการ
ผู้ดูแลระบบ: 14 รายการ
นายเกริกไกร ศิริวัฒนกุล สชป.6: 13 รายการ
ส่วนปฏิบัติการ สชป.13: 11 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.3: 10 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.15: 8 รายการ
ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล สคญ.: 6 รายการ
ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.9: 3 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.8: 2 รายการ
นายประสิทธิ์ เสือทอง สชป.11: 2 รายการ
วสันต์ โพธิ์ศรี ฝ่ายโครงการพิเศษ สชป.10: 1 รายการ
ชื่อ นามสกุล สชป.12: 0 รายการ
ศูนย์สารสนเทศ: 0 รายการ
 

ประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจแสดงผลโครงการฯไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการ ทรบ.หนองบัวบากง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบากง ม.6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พิมพ์ อีเมล

พระราชดำริ

          เนื่องด้วยวันที่ 7 และ 8  ตุลาคม   2537  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตำบลรือเสาะ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบากง ในบริเวณวัดทรายทอง และบริเวณหนองบัวบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ ได้พระราชทาน      พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้  " ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2531 ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงหนองบัวบากง หมู่ที่ 6 บ้านบากง ตำบลรือเสาะ ให้เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกในฤดูแล้ง และพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทำกินของราษฎรในฤดูฝน แต่เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงหนองบัวบากงมีที่ดินทำกินน้อยจึงไม่ยินยอมสละที่ดินเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น จึงควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในพื้นที่ทำกินของราษฎรบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหนองน้ำตามที่นาย เสรี วรรณรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6    บ้านบากง ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโดยเร่งด่วนและควรดำเนินการกำจัดกระจูด (เป็นพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้) รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ตลอดจนทำการปลูกบัวพร้อมปล่อยพันธุ์ปลา และส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป "

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ประมาณ 300 ไร่
 • ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 300 ไร่

 

การใช้ประโยชน์จากโครงการในปัจจุบัน

 • แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาและพื้นที่การเกษตรประมาณ 300 ไร่
 • สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 300 ไร่

 

ลักษณะโครงการ

 • ข้อมูลอุทกวิทยา
 • พื้นที่รับน้ำเหนือท่อระบายน้ำ 3.50 ตารางกิโลเมตร
 • ก่อสร้างปี 2539 ใช้งบประมาณ 22,556,000 บาท
 • ทรบ.ปากคลองระบายและปลายคลองระบายน้ำเป็นท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ขนาด 2 - 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง
 • ขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 ยาว 1,778 เมตร สายที่ 2 ยาว 800 เมตร) ยาวรวม 2,578 เมตร
 • ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ ขนาด 1 - ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาดกว้าง 0.70 เมตร สูง 0.60 เมตร 2 สาย ความยาวรวม 1,130 เมตร
 • คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาดปากรางกว้าง 0.70 เมตร สูง 0.60 เมตร ความยาวคลองส่งน้ำ 2 สาย ยาวรวม 1,130 เมตร
 • ท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง

 

การบริหารจัดการน้ำ

 • ได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำพร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกำระเบียบการใช้น้ำเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544

  

ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนิน

          วันที่ 7 และ 8  ตุลาคม   2537  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ          พระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตำบลรือเสาะ ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านบากง ในบริเวณวัดทรายทอง และบริเวณหนองบัวบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โครงการ ทรบ.หนองบัวบากง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านบากง  หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

nara50